Přijatá usnesení z roku 2024

5. Předsednictvo Rady vysokých škol

20. 6. 2024

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol

2

Předsednictvo Rady vysokých škol se seznámilo s dokumentem Standard školitele/školitelky v doktorském studiu předloženým Studentskou komorou Rady vysokých škol a podporuje jeho sdílení jako nezávazného podkladového materiálu pro diskusi na vysokých školách při zavádění vlastních standardů, popř. předpisů.

Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.


Zprávy z Fóra předsedů akademických senátů

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy Fóra předsedů akademických senátů.

Informace z reprezentativní komise5

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje navýšení finančních prostředků pro rok 2025 o slibovaných 6 mld. Kč oproti finanční alokaci pro rok 2024, částečně snižující strukturální dluh 10 mld. Kč, a dále žádá zahrnout do střednědobého výhledu na roky 2026 a 2027 každoroční navyšování finančních prostředků o minimálně obdobnou částku.

Zprávy z Legislativní komise

6

Předsednictvo Rady vysokých škol důrazně vyzývá politickou reprezentaci, aby při projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách (Sněmovní tisk č. 660/0), jejímž hlavním záměrem je reforma doktorského studia a některé další technické změny, nebyly přijímány žádné zásadní pozměňovací návrhy zasahující do samosprávy, struktur, řízení

a hodnocení kvality vysokých škol. Jedná se o komplexní a komplementární problematiku, přičemž jakékoli dílčí zásahy do těchto oblastí mohou vést ke značné destabilizaci ve fungování vysokých škol.

Zprávy z Legislativní komise

7

Předsednictvo Rady vysokých škol v souvislosti se zaslaným návrhem tzv. akreditační novely zákona o vysokých školách vyjádřilo důrazný nesouhlas s tím, v jakém termínu byl zaslán, a to po opakovaných žádostech o včasnou

a konkrétní diskusi na půdě Rady vysokých škol, a obavu z velmi krátkého a termínově velmi nevhodného připomínkového řízení. Předsednictvo Rady vysokých škol v návaznosti na předchozí diskuse se zástupci NAU a MŠMT žádá o stanovení časového harmonogramu pro projednání komplexní novely o akreditacích tak, aby mohla být důstojně projednána v reprezentacích VŠ, akademických obcích a managementech VŠ a bylo možné ji připomínkovat

a zaujmout stanovisko na dalším jednání Rady vysokých škol 19. 9. 2024.

Zprávy z Legislativní komise

8

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Legislativní komise.

Různé

9

Předsednictvo Rady vysokých škol se seznámilo s návrhem Plánu realizace strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2025, který s ohledem na jeho rozpracovanost považuje za informativní, a je připraveno se k němu vyjádřit poté, co bude dopracován. Předsednictvo Rady vysokých škol na doporučení Komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství ukládá předsedovi Rady vysokých škol, aby o uvedeném stanovisku informoval MŠMT.2. Sněm Rady vysokých škol

16. 5. 2024

Bod programu

Usnesení/Hlasování

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.


Zprávy z Fóra předsedů akademických senátů

3

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Fóra předsedů akademických senátů.

Volba místopředsedy Rady VŠ

4

V souladu s pravidly nastavenými Statutem Rady VŠ byl doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. zvolen místopředsedou Rady VŠ.

Programové prohlášení Rady VŠ

5

Sněm Rady vysokých škol schvaluje Programové prohlášení Rady vysokých škol na období 2024–2026.

Zprávy z Ekonomické komise

6

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Ekonomické komise.

Zprávy z Legislativní komise

7

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Legislativní komise.

Zprávy z Komise pro vzdělávací činnost

8

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro vzdělávací činnost.

Zprávy z komise pro etiku

9

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy Komise pro etiku.4. Předsednictvo Rady vysokých škol

25. 4. 2024

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje nominované členy do Výběrové komise pro Visegrádská stipendia 2024.

  • JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík

  • PhDr. Petr Just, Ph.D.

  • doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

  • doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Předsednictvo Rady vysokých škol nesouhlasí s usnesením Studentské komory Rady vysokých škol

z 18. 4. 2024 týkající se koefecientu K – Graduation Rate.

Zprávy z Fóra předsedů akademických senátů

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy Fóra předsedů akademických senátů.

Plán rozpočtu Rady vysokých škol na rok 2024


5

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje plán rozpočtu Rady vysokých škol na rok 2024, včetně navýšení rozpočtu Studentské komory o částku 100 tis. Kč, projednanou na prosincovém zasedání Předsednictvem Rady vysokých škol.  Výsledek hospodaření, bude pokryt z kladných zůstatků jednotlivých fondů Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol.

Zprávy z Ekonomické komise

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Ekonomické komise.

Zprávy z Legislativní komise

7

Předsednictvo Rady vysokých škol konstatuje, že nebyla seznámena s věcným záměrem novely VŠ zákona o akreditacích a neměla tedy možnost se k němu vyjádřit. ​

Zprávy z Legislativní komise

8

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá osvobození vysokých škol od rozhlasových a televizních poplatků, vzhledem k tomu, že související přijímače slouží na vysokých školách ke krizové komunikaci.3. Předsednictvo Rady vysokých škol

21. 3. 2024

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ 

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Zpráva o hospodaření Agentury za rok 2023Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

3

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2023.2. Předsednictvo Rady vysokých škol

22. 2. 2024

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ 

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Volba předsedů a místopředsedů pracovních komisí

3

Předsednictvo Rady vysokých škol jmenujeme navrhované předsedy a místopředsedy pracovních komisí.

Návrhy předsedů pracovních komisí:

Pro vnější a zahraniční styky

Mgr. Damir Solak

Pro umělecké VŠ

Ing. arch. Nicol Galeová

Návrhy místopředsedů pracovních komisí:

Legislativní

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. a Ing. Alena Macháčková, CSc.

Ekonomická

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., a Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.

Pro vzdělávací činnost

Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., a RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

Pro vědeckou činnost

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Pro strategie a rozvoj

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., a prof. Zdeněk Plíva, Ph.D.

Pro kvalitu VŠ a její hodnocení

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

Pro vnější a zahraniční styky

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Pro přípravu učitelů

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., a doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Pro umělecké VŠ

doc. MgA. Blanka Chládková a PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., MBA

Pro etiku ve vědecké a ped. práci

Ing. Katarína Rovenská

Pro soukromé VŠ

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Pro VŠ vojenské a policejní

plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D.

Různé

4

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá ministra kultury Mgr. Martina Baxu, aby v rámci připravované

novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, zařadil

vysoké školy mezi subjekty osvobozené od koncesionářských poplatků, podobně jako jsou od těchto

poplatků osvobozeny všechny vzdělávací instituce základního, středního i vyššího odborného školství.1. Předsednictvo Rady vysokých škol

11. 1. 2024

Bod programu

Usnesení/Hlasování

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ 

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Volba předsedů pracovních komisí Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady VŠ jmenuje navržené předsedy pracovních komisí Rady VŠ.

Legislativní

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík

Ekonomická

doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.

Pro vzdělávací činnost

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Pro vědeckou činnost

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Pro strategie a rozvoj ve vysokém školství

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

Pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Pro vnější a zahraniční styky

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Pro přípravu učitelů

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Pro umělecké VŠ

doc. MgA. Blanka Chládková

Pro etiku ve vědecké a pedagogické práci

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Pro soukromé VŠ

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Pro VŠ vojenské a policejní

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.

Volba předsedů pracovních komisí Rady VŠ

3

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje jmenované předsedy komisí ke svolání schůzek jednotlivých pracovních komisí do 18. února 2024.

Volba předsedů pracovních komisí Rady VŠ

4

Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s tím, aby Předseda Studentské komise Rady VŠ zastával funkci místopředsedy Rady VŠ.1. Sněm Rady vysokých škol

11. 1. 2024

Bod programu

Usnesení/Hlasování

Zahájení a představení kandidáta na funkci předsedy Rady VŠ ve funkčním období 2024–2026

1

Sněm Rady VŠ přijal zprávu mandátové komise a bere na vědomí složení Rady VŠ pro funkční období 2024–2026.

Volba Předsedy Rady VŠ

2

Prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., byl zvolen předsedou Rady VŠ.

Volba místopředsedů Rady VŠ

3

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni místopředsedy Rady VŠ.

  • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

  • PhDr. Petr Just, Ph.D.

  • Doc. Mgr. Jiří Langer, PhD.

  • Prof. Dr. Michaela Hrubá, Ph.D.

  • Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

  • Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.