Statut Rady vysokých škol

Ke stažení zde


Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Skládá se ze členů delegovaných podle čl. IV. odst. 1. Statutu Rady vysokých škol.

Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce.

Rada vysokých škol projednává a přijímá stanoviska zejména k návrhům na přípravu, tvorbu a rozpis státních rozpočtových prostředků pro vysoké školy, zákonů a jiných právních předpisů, na zřízení (rozdělení, zrušení) vysokých škol, na organizaci a složení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství komise a na zřízení a ustavení poradních orgánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na zřízení nebo zrušení ústavů a pracovišť v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejichž předmětem činnosti jsou věci vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání.

Dále se zabývá vztahy vysokých škol a Akademie věd České republiky a jiných vědeckých, výzkumných a odborných institucí a vysokoškolských zařízení, na něž se nevztahuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Rada vysokých škol spolupracuje při své činnosti s vysokými školami a jejich součástmi, jakož i s akademickými orgány vysokých škol a jejich součástí, s Českou konferencí rektorů a Klubem kvestorů, s Akademií věd České republiky, s Centrem pro studium vysokého školství a s dalšími vědeckými, výzkumnými, odbornými a jinými orgány a institucemi, které mají vztah k její obecné působnosti, s grantovými agenturami a agenturami spravujícími zahraniční programy, které mají vztah k vysokým školám, s profesními orgány, které zastupují učitele, studenty a zaměstnance vysokých škol a se sdruženími škol středních a škol vyššího studia.