Přijatá usnesení z roku 2023

Usnesení přijatá ve funkčním období 2021-202317. Předsednictvo Rady vysokých škol

19. 1. 2023

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

33-0-0

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

35-0-0

Legislativní informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace.

30-0-0

Informace VaV

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere přednesené informace ke konferenci k Metodice M17+ na vědomí.

23-0-0

Různé

5

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje podpořit nadpožadavek financovaný z rozpočtové kapitoly MO pro roky 2024-2026 na navýšení institucionální podpory MO v dohadovacím řízení RVVI plánovaného na 3. února 2023, kde v důsledku mezinárodní bezpečnostní situace je rozvoj pracovišť MO, udržení konkurenceschopnosti a pokrytí nových klíčových témat poptávaných AČR zásadní pro obranu a bezpečnost současné společnosti. Stagnace či snižování institucionální podpory při vzrůstající výkonnosti limituje vědecko-výzkumné instituce MO v rozvoji stávajících a získávání nových schopností.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje vyřešení aktuální situace ve vztahu účasti Univerzity obrany (organizační jednotky organizační složky státu) v konsorciu projektu s VVŠ v OP JAK výzvě „Špičkový výzkum“ jakožto partnera s finančním příspěvkem a žádá řídící orgán, tedy MŠMT o odstranění nejasností ve vztahu poskytnutí/převodu podpory s platnou legislativou před vydání právního aktu.

27-0-0

Různé

6

Předsednictvo Rady vysokých škol v návaznosti na rozhodnutí o reálném rozpočtovém zabezpečení nárůstu průměrné mzdy v regionálním školství na 130% průměrné mzdy v ČR vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy k zahájení konkrétních jednání směřujících k řešení dlouhodobě nepříznivé mzdové situace ve vysokém školství.

27-0-0

Různé

7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá příslušná ministerstva o jasné nastavení pravidel týkající se zadávání veřejných zakázek souvisejících s řešením NPO a OP JAK tak, aby nezvyšovala už tak vysokou byrokratickou zátěž a nevyžadovala další růst uměle vytvářených administrativních pracovních míst.

Současné nejasné postupy totiž směřují k výraznému zvýšení administrativní zátěže a s ní souvisejícímu dalšímu zvyšování nákladů z veřejných zdrojů.

Na veřejné VŠ jsou tímto například přenášeny problémy, jako je dohledávání konečných vlastníků firem nejenom při vyhodnocování veřejných zakázek, ale rovněž vlastnické vztahy  u všech subdodavatelů při realizaci zakázek.

Předsednictvo Rady vysokých škol důrazně žádá MŠMT, aby jako první krok řešení této záležitosti prosadilo u Evropské komise plný přístup do systému ARACHNE pro vysoké školy.

27-0-0

Různé

8

Předsednictvo Rady vysokých škol se znepokojením sleduje projednávání novely Zákona o pedagogických pracovnících, vedoucí k rozvolnění požadavků na regulovanou profesi učitele v regionálním školství. Především jde o možnost získat kvalifikaci učitele pro regionální školství mimo akreditované studijní programy na vysokých školách.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje iniciativu poslanců vedoucí k ponechání vzdělávání budoucích učitelů v regionálním školství výhradně v kompetenci vysokých škol.

21-0-3