Přijatá usnesení z roku 2023

Usnesení přijatá ve funkčním období 2021-202321. Předsednictvo Rady vysokých škol

18. 5. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo bere na vědomí informace zástupců RVŠ ve Mzdové komisi MŠMT o postupu přípravy komplexního materiálu o financování VŠ pro vládu ČR.

Zprávy z Legislativní komise

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje připomínky Legislativní komise a Komise pro strategii a rozvoj k zákonu o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon) a bere na vědomí zprávy z Legislativní komise.

Zprávy z Komise pro vědeckou činnost

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro vědeckou činnost.20. Předsednictvo Rady vysokých škol

20. 4. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí aktualizaci analýzy mezd ve vysokém školství za rok 2022, která potvrdila negativní vývoj v této oblasti.

Ekonomické informace

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje závěry ze společného jednání komisí strategické a ekonomické ke strategickým opatřením ve vysokém školství a konstatuje, že hovořit o nutnosti přijetí nových strategických úvah rozvoje škol a systému bude možné až na základě vyřešení dlouhodobého, nekoncepčního a vysoce rizikového stavu podfinancování vysokého školství. Podporuje snahy o navýšení procenta podílu financování VŠ na HDP na úroveň srovnatelnou s rozvinutými zeměmi EU a  zdůrazňuje, že je nutné hovořit o podfinancování vysokého školství jako celku, nikoliv pouze o jeho jednotlivých segmentech, kde se podfinancování mzdové oblasti ve srovnání s vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci v republice, včetně regionálního školství, projevuje s nejtvrdšími dopady. Řešení dofinancování vysokoškolského veřejného sektoru považuje za prvotní a nezastupitelnou nutnost dalších možných úvah v současné době nejen rozvoje, ale už i pouhého udržení systému vysokoškolského vzdělávání v ČR. Okamžité řešení již v rámci roku 2023 a prioritně systémové řešení ve státním rozpočtu 2024 a střednědobém výhledu dofinancování je kruciální,  nepodkročitelná podmínka pokračující mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

Ekonomické informace

5

Předsednictvo Rady vysokých škol přijímá návrh Komise pro strategie a rozvoj na uspořádání konference zaměřené na řešení zásadních otázek rozvoje VŠ, jejich úlohy v oblasti vzdělávání a tvůrčích činností, postavení vysokoškolského pedagoga atd., s cílem významně se podílet na formulování věcného záměru avizovaného nového vysokoškolského zákona, na podzim – ve vhodném termínu, nejlépe září 2023, s využitím možnosti uspořádat ji s projednanou podporou na VUT v Brně. K jejímu zajištění ustavuje pracovní tým složený z členů Užšího předsednictva a předsedů komisí strategické, legislativní, vědecké, vzdělávací, ekonomické a komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení a iniciátora akce prof. Čecháka.

Zprávy z Komise pro vědeckou činnost

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro vědeckou činnost.

Zprávy z Legislativní komise7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá ministra školství prof. JUDr. Vlastimila Balaše, CSc., aby ve spolupráci s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou předložili návrh novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, na základě které budou vysoké školy osvobozeny od platby těchto poplatků, podobně jako jsou od poplatku osvobozeny všechny vzdělávací instituce základního, středního i vyššího odborného školství. V současné tíživé situaci, kdy se vysokým školám akutně nedostává miliarda korun na platy akademických pracovníků, je narovnání podmínek pro regionální a vysoké školství nanejvýš aktuální.

Zprávy z Legislativní komise


8

Předsednictvo Rady vysokých škol nadále důrazně  a kategoricky odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava nadále nepřijatelná. Nejenže značně zvýší administrativu, prodraží a zbyrokratizuje činnosti zajišťované dohodami, ale zejména ztíží zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a fakticky znemožní zapojení odborníků z praxe do výuky.


Předsednictvo Rady vysokých škol  také nadále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

Zprávy z Komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení

9

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení.19. Předsednictvo Rady vysokých škol

16. 3. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo bere na vědomí informaci zástupců RVŠ Mzdové komise MŠMT o dosavadních pracovních výstupech činnosti komise. Návrhy na okamžitá opatření pro rok 2023 a systémová opatření pro střednědobý výhled považuje za racionální a odpovídající vážnosti řešení mzdové situace ve vysokém školství. Přílohu č. 3 materiálu „Opatření ke strategickému přerozdělování prostředků a k revizi studijních programů“ postupuje k projednání komisím pro strategii, vzdělávání a ekonomiku.

Zpráva o hospodaření́ za rok 2022 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje Zprávu o hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2022.

Zpráva o hospodaření́ za rok 2022 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023

5

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrh rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023.

Legislativní informace

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace.

Komise pro vědeckou činnost – průmyslové doktoráty

7

Předsednictvo Rady vysokých škol nedoporučuje v současné době zavádět nový institut průmyslových doktorátů z důvodu nejasnosti předloženého konceptu. Žádá proto ministryni Langšádlovou o předložení podrobnějších informací k tomuto záměru. Zároveň Rada VŠ upozorňuje na to, že skutečnosti, které jsou uváděny jako přínosy průmyslových doktorátů, lze realizovat i v současném modelu doktorského studia.7. Sněm Rady vysokých škol

9. 2. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Legislativní informace

3

Sněm Rady vysokých škol žádá ministryni pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenu Langšádlovou o rozšíření vyjednávacího týmu k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých zákonů o dva členy, zástupce Rady vysokých škol, konkrétně o předsedkyni Komise pro vědeckou činnost doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou a předsedu Komise pro strategie a rozvoj RNDr. Pavla Popelu, Ph.D.


Legislativní informace

4

Sněm Rady vysokých škol i po proběhlém připomínkovém řízení stále odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava nadále nevhodná, značně zvýší administrativu, prodraží činnosti zajišťované dohodami. Ztíží zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.


Sněm Rady vysokých škol také nadále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

Legislativní informace

5

Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky Komise pro vědeckou činnost a principiálně podporuje dokument Komentáře ČKR k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Sněm Rady vysokých škol pověřuje předsedu Rady vysokých škol, aby seznámil ČKR s připomínkami Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

6

Sněm Rady vysokých škol v návaznosti na svá usnesení k rozpočtu VŠ na rok 2023 důrazně upozorňuje na setrvávající alarmující vývoj podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství a poměru podílu rozpočtu VŠ k HDP. Za posledních 10 let klesl podíl rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství z 17,76 % na 12,12 %, podíl na HDP z 0,55 % na 0,45 %; ve stejném období pak rozpočet VŠ včetně prostředků na vědu a výzkum vzrostl pouze o 3,7 mld. Kč, zatímco rozpočet regionálního školství vzrostl o 115,8 mld. Kč.


Setrvávající stav podfinancování vysokého školství se stále negativněji promítá zejména do mzdové situace pedagogických pracovníků VŠ. Zcela alarmující je pak u těch vysokých škol a fakult, u kterých tvoří příspěvek ministerstva školství na vzdělávací činnost rozhodující část vlastního rozpočtu.


Sněm Rady vysokých škol požaduje  jako řešení klesajícího podílu VŠ na rozpočtu ministerstva školství rovnoměrné navázání vývoje podílu rozpočtu VŠ na celkový vývoj rozpočtu ministerstva školství, či fixaci podílu rozpočtu VŠ na HDP ve výši minimálně 0,6 %.

Ekonomické informace

7

Sněm Rady vysokých škol vyslovuje souhlas se stanoviskem EK Rady VŠ k návrhu Výzvy o podpoře ukrajinských studentů pro rok 2023, a to:​


  • neomezovat podporu pouze na ukrajinské studenty studující na VVŠ, ale s ohledem na to, že se jedná o podporu studentů a ne škol, zahrnout i studenty SVŠ, které i když většina z nich působí na bázi soukromého práva takto vykonávají nepochybně veřejně prospěšnou činnost​

  • s podmínkami čerpání prostředků podpory – minimálně 80 % na stipendia a maximálně 5 % na ON vysloven souhlas​

  • výzva by měla výslovně stanovit, zda se vztahuje i na tzv. krátkodobé pobyty studentů tak, jak tomu bylo v roce 2022​

  • výběr varianty rozdělení alokace nebyl jednoduchý, nicméně doporučujeme udržet jako hlavní důvod podpory reakci na válečnou situaci – tedy kritérium studentů se statutem uprchlíka – varianta č. 3 s tím, že doporučujeme provedení kontroly počtu studentů s tímto statutem na jednotlivých školách.

17. Předsednictvo Rady vysokých škol

19. 1. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Legislativní informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace.

Informace VaV

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere přednesené informace ke konferenci k Metodice M17+ na vědomí.

Různé

5

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje podpořit nadpožadavek financovaný z rozpočtové kapitoly MO pro roky 2024-2026 na navýšení institucionální podpory MO v dohadovacím řízení RVVI plánovaného na 3. února 2023, kde v důsledku mezinárodní bezpečnostní situace je rozvoj pracovišť MO, udržení konkurenceschopnosti a pokrytí nových klíčových témat poptávaných AČR zásadní pro obranu a bezpečnost současné společnosti. Stagnace či snižování institucionální podpory při vzrůstající výkonnosti limituje vědecko-výzkumné instituce MO v rozvoji stávajících a získávání nových schopností.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje vyřešení aktuální situace ve vztahu účasti Univerzity obrany (organizační jednotky organizační složky státu) v konsorciu projektu s VVŠ v OP JAK výzvě „Špičkový výzkum“ jakožto partnera s finančním příspěvkem a žádá řídící orgán, tedy MŠMT o odstranění nejasností ve vztahu poskytnutí/převodu podpory s platnou legislativou před vydání právního aktu.

Různé

6

Předsednictvo Rady vysokých škol v návaznosti na rozhodnutí o reálném rozpočtovém zabezpečení nárůstu průměrné mzdy v regionálním školství na 130% průměrné mzdy v ČR vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy k zahájení konkrétních jednání směřujících k řešení dlouhodobě nepříznivé mzdové situace ve vysokém školství.

Různé

7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá příslušná ministerstva o jasné nastavení pravidel týkající se zadávání veřejných zakázek souvisejících s řešením NPO a OP JAK tak, aby nezvyšovala už tak vysokou byrokratickou zátěž a nevyžadovala další růst uměle vytvářených administrativních pracovních míst.

Současné nejasné postupy totiž směřují k výraznému zvýšení administrativní zátěže a s ní souvisejícímu dalšímu zvyšování nákladů z veřejných zdrojů.

Na veřejné VŠ jsou tímto například přenášeny problémy, jako je dohledávání konečných vlastníků firem nejenom při vyhodnocování veřejných zakázek, ale rovněž vlastnické vztahy  u všech subdodavatelů při realizaci zakázek.

Předsednictvo Rady vysokých škol důrazně žádá MŠMT, aby jako první krok řešení této záležitosti prosadilo u Evropské komise plný přístup do systému ARACHNE pro vysoké školy.

Různé

8

Předsednictvo Rady vysokých škol se znepokojením sleduje projednávání novely Zákona o pedagogických pracovnících, vedoucí k rozvolnění požadavků na regulovanou profesi učitele v regionálním školství. Především jde o možnost získat kvalifikaci učitele pro regionální školství mimo akreditované studijní programy na vysokých školách.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje iniciativu poslanců vedoucí k ponechání vzdělávání budoucích učitelů v regionálním školství výhradně v kompetenci vysokých škol.