Přijatá usnesení z roku 2023

Usnesení přijatá ve funkčním období 2021-202323. Předsednictvo Rady vysokých škol

16. 11. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ 

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol. 

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

2

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ.

Zprávy z Legislativní komise

3

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá, aby byla z novely VŠ zákona (§ 23 ods. 1) vypuštěna nově formulovaná podmínka, že fakulta musí uskutečňovat alespoň jeden studijní program samostatně. Konsolidace veřejných financí se mj. musí odrazit v možnosti vysoké školy efektivně využít personálních kapacit. Cílem navržené úpravy je umožnit, aby např. předměty společného základu (ale nejen ty) mohly být zajištěny pracovníky, kteří jsou kmenově zaměstnáni na jiné fakultě téže vysoké školy. Případně aby portfolio povinně volitelných a volitelných předmětů mohlo být širší a de facto společné pro celou vysokou školu. Navržená úprava vypuštění uvedené podmínky mj. umožní využít v rámci výuky uznávané odborníky, aniž by jim byly kladeny formální překážky v podobě pracovněprávního zařazení pod konkrétní fakultu. Sekundárním pozitivním efektem je také nezanedbatelné snížení administrativy a s tím spojených nákladů.

Zprávy z Legislativní komise

4

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá, aby s ohledem na změny v zákoníku práce týkající se prací konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) byla ve spolupráci s MŠMT promítnuta  do připravované novely zákona o vysokých školách speciální úprava zohledňující specifika vysokoškolského prostředí.

Zprávy z Legislativní komise

5

Předsednictvo Rady vysokých škol se znepokojením konstatuje, že z připravované novely VŠ zákona byla vyňata nová úprava rozšiřující okruh příjemců sociálního stipendia. V této souvislosti Rada vysokých škol žádá o to, aby tato nová úprava byla do návrhu navrácena. Předsednictvo Rady vysokých škol upozorňuje, že současná vysoká inflace a pokles reálných mezd dopadá nejvíce na sociálně slabší skupiny obyvatel, pro něž jsou sociální stipendia určena.

Zprávy z Legislativní komise

6

Předsednictvo Rady vysokých škol s politováním konstatuje, že v rámci konsolidačního balíčku byla přijata nová úprava týkající se tvorby a využití fondu FKSP na vysokých školách a to včetně současných zůstatků. Rada vysokých škol v této souvislosti vyzývá vysoké školy, aby zvážily, zda současné zůstatky fondů nevyužít za stávajících pravidel, tedy do 31. 12. 2023.

Zprávy z Legislativní komise

7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá paní ministryni Langšádlovou o prodloužení lhůty pro připomínkování návrhu novely zákona 130/2002 Sb. a posunutí termínu pro zaslání připomínek o 14 dní, tj. do 15. 12. 2023. Důvodem jsou technické obtíže spojené s přijetím návrhu.

Příprava Strategické konference Rady VŠ

8

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace k přípravě Strategické konference Rady vysokých škol.24. Předsednictvo Rady vysokých škol

14. 12. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ 

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol. 

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

2

Předsednictvo Rady vysokých škol podle „Zásad hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol“ souhlasí s navýšením rozpočtu na činnost Studentské komory v roce 2024 o 100 000 Kč.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ 

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Zprávy z Ekonomické komise

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí výstupy Reprezentativní komise MŠMT konané dne 4. 12. 2023

Shrnutí práce pracovních komisí a Rady VŠ za funkční období 2021-2023

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o shrnutí práce pracovních komisí a Rady VŠ za funkční období 2021-2023.

Různé

6

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR při jednání s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR při vyjednávání podmínek Režimu student, aby bylo podpořeno udělování víz pro zahraniční studenty, kteří významně přispívají internacionalizaci vysokého školství. Opatření, která vedou k plošnému sankcionování fakult či zájemců o studium, vytvářejí nerovné podmínky a v konečném důsledku brání rozvoji českých vysokých škol v oblasti internacionalizace. Předsednictvo Rady vysokých škol rovněž upozorňuje, že fakulty nemají žádnou možnost ovlivnit skutečnosti, za které jsou sankcionovány. Předsednictvo Rady vysokých škol žádá příslušná ministerstva, aby bylo průběžně informováno o vývoji v této záležitosti.9. Sněm Rady vysokých škol

19. 10. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě Strategické konference Rady vysokých škol, která se bude konat 24. 11. 2023 v Brně.


Rada vysokých škol doporučuje svým členům dále přispívat svými podněty a zkušenostmi k tématům konference. Rada vysokých škol pověřuje předsedu komise pro strategie a rozvoj VŠ a přípravný výbor konference další podněty shromažďovat a zahrnovat do podkladů pro účastníky konference.

Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

3

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Zprávy z Ekonomické komise

4

Sněm Rady vysokých škol bere informace z jednání Reprezentativní komise MŠMT ze dne 11. 10. 2023 na vědomí.

Zprávy z Ekonomické komise

5

Sněm Rady vysokých škol apeluje na Poslaneckou sněmovnu, aby v rámci střednědobého výhledu státního rozpočtu pro roky 2025 a 2026 iniciovala řešení trvale neudržitelného stavu výrazného (10 mld. Kč) dlouhodobého podfinancování vysokoškolského vzdělávání. Pokud k tomu nedojde, budou veřejné vysoké školy nuceny přizpůsobit své strategické záměry této situaci a výrazně přehodnotit budoucí počty přijímaných studentů a realizovaných studijních programů, což v přetrvávající situaci zaostávání ČR v podílu vysokoškolsky vzdělané populace a za nastupujících početně narůstajících ročníků maturantů bude mít významně negativní vliv na rozvoj společnosti.

Zprávy z Legislativní komise

6

Sněm Rady vysokých škol odmítá změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava nevhodná, značně zvyšuje administrativu, prodražuje činnosti zajišťované dohodami. Ztěžuje zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.


Sněm Rady vysokých škol také nadále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

Zprávy z Legislativní komise

7

Sněm Rady vysokých žádá ministra školství doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., aby ve spolupráci s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou předložili návrh novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, na základě, které budou vysoké školy osvobozeny od platby těchto poplatků, podobně jako jsou od poplatku osvobozeny všechny vzdělávací instituce základního, středního i vyššího odborného školství. V současné tíživé situaci, kdy se vysokým školám akutně nedostávají dvě miliardy korun na mzdy akademických pracovníků, je narovnání podmínek pro regionální a vysoké školství nanejvýš aktuální.

Zprávy z Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci

8


Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávu o aktivitách Etické komise souvisejících s revizí vzorového etického kodexu.

22. Předsednictvo Rady vysokých škol

21. 9. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol apeluje na vládu ČR, aby v rámci střednědobého výhledu státního rozpočtu pro roky 2025 a 2026 nastartovala řešení dlouhodobě neudržitelného stavu výrazného (10 mld. Kč) podfinancování vysokoškolského vzdělávání. Pokud k tomu nedojde, budou veřejné vysoké školy nuceny přizpůsobit své strategické záměry této situaci a výrazně snížit budoucí počty přijímaných studentů a realizovaných studijních programů, což v přetrvávající situaci zaostávání ČR v podílu vysokoškolsky vzdělané populace a za nastupujících početně narůstajících ročníků maturantů bude mít významně negativní vliv na rozvoj společnosti.

Zprávy z Legislativní komise

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje komisemi doporučené věcné návrhy změny Statutu Rady vysokých škol,  s výjimkou připomínky č. 28, a pověřuje Legislativní komisi jejich rozpracováním do paragrafového znění.

Zprávy z Legislativní komise

5

Předsednictvo Rady vysokých škol pověřuje LK ve věci změny Statutu rozpracováním problematiky oznámení střetu zájmů v případě služebního poměru na ministerstvu nebo jiném ústředním správním orgánu, povinnosti hájit zájmy všech VŠ při delegaci za Radu vysokých škol do orgánů, uzavřením některých jednání orgánů Rady vysokých škol pouze pro pozvané hosty z řad veřejnosti.

Zprávy z Komise pro vědeckou činnost

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí stanovisko Komise pro vědeckou činnost ohledně přidělení slotů ve výzvě OP JAK Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti.

Různé

7

Předsednictvo Rady vysokých škol pověřuje Užší předsednictvo Rady vysokých škol a předsedy účastnících se komisí k finalizaci připomínek k návrhu Plánu realizace Strategického záměru MŠMT pro rok 2024 vč. návrhu programu na podporu strategických priorit v oblasti vysokého školství, který by nahradil Centralizované rozvojové programy do termínu odeslání 25. 9. 2023.

Různé

8

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě Strategické konference Rady vysokých škol 24. 11. 2023 v Brně. Předsednictvo Rady vysokých škol se obrací na aktivní členy Rady vysokých škol s apelem přispět svými podněty a zkušenostmi k tématům konference. Předsednictvo Rady vysokých škol pověřuje předsedu komise pro strategie a rozvoj VŠ a přípravný výbor konference podněty shromažďovat a zahrnovat do podkladů pro účastníky konference.8. Sněm Rady vysokých škol

15. 6. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Sněm Rady vysokých škol považuje prvotní návrh státního rozpočtu v kapitole MŠMT předložený MF a snižující výdaje kapitoly o 29 mld. Kč za naprosto nepřijatelný a požaduje od ministra školství v rámci nastávajících rozpočtových jednaní s MF či ve vládě ČR prosadit nejen narovnání tohoto rozpočtového propadu, ale především zastavení dlouhodobého, stále se prohlubujícího podfinancování segmentu VŠ a vědy a výzkumu navýšením rozpočtu tohoto segmentu. Bez rozpočtové stability nelze na úrovni VŠ přijímat a realizovat potřebná strategická řešení rozvoje a zejména kvality činnosti.

Sněm Rady vysokých škol odmítá návrh MF na změnu vedoucí k navýšení kofinancování připravovaných projektů OP JAK ze strany VŠ. Jedná se o další opatření MF směřující k negativnímu ovlivnění činnosti VŠ jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti vzdělávání. Zvýšení kofinancování ze strany VŠ prakticky znemožní racionální čerpání ESF a ERDF prostředků.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Zprávy z Legislativní komise – Návrh na změnu Statutu Rady

3

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí Zprávy z Legislativní komise. 


Zprávy z Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci – Revize vzorového etického kodexu Rady VŠ

4

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci.


Zprávy z Komise pro vědeckou činnost – Informace k připravovanému zákonu o vědě

5

Sněm Rady vysokých škol, s ohledem na §92 odst. 3 Zákona o vysokých školách, žádá paní ministryni Helenu Langšádlovou o zařazení Rady vysokých škol do mezirezortního připomínkového řízení k novému zákonu o podpoře vědy.

Sněm Rady vysokých škol podporuje stanovisko ministryně Heleny Langšádlové ze dne 13. 6.2023, že současný návrh státního rozpočtu v oblasti vědy je likvidační pro budoucnost české vědy a konkurenceschopnost České republiky. Navíc je návrh ministerstva financí také v rozporu s koaliční smlouvou i programovým prohlášením vlády.

Sněm Rady vysokých škol žádá MŠMT, aby zveřejnilo přesný algoritmus výpočtu, včetně jednotlivých kritérií, podle kterého byly přiřazeny sloty pro danou instituci v rámci návrhu výzvy „OP JAK Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách společnosti“.

Různé


6

Sněm Rady vysokých škol potvrzuje odmítavé stanovisko Užšího předsednictva RVŠ k návrhu zákona o konsolidaci státního rozpočtu týkající se VŠ, konkrétně omezení možnosti tvorby sociálního fondu VŠ ze 2 % na 1 % a současně limitaci možnosti využití 50 % takto vytvořeného sociálního fondu na příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu pojištění zaměstnancům.

Různé


7

Rada vysokých škol žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby při diskusích s reprezentacemi vysokých škol, které se týkají soukromých vysokých škol, vždy zahrnovalo Radu vysokých škol. Členství v Radě vysokých škol je bez omezení přístupné všem soukromým vysokým školám; v České konferenci rektorů není významná část soukromých vysokých škol zastoupena.

21. Předsednictvo Rady vysokých škol

18. 5. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo bere na vědomí informace zástupců RVŠ ve Mzdové komisi MŠMT o postupu přípravy komplexního materiálu o financování VŠ pro vládu ČR.

Zprávy z Legislativní komise

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje připomínky Legislativní komise a Komise pro strategii a rozvoj k zákonu o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon) a bere na vědomí zprávy z Legislativní komise.

Zprávy z Komise pro vědeckou činnost

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro vědeckou činnost.20. Předsednictvo Rady vysokých škol

20. 4. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí aktualizaci analýzy mezd ve vysokém školství za rok 2022, která potvrdila negativní vývoj v této oblasti.

Ekonomické informace

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje závěry ze společného jednání komisí strategické a ekonomické ke strategickým opatřením ve vysokém školství a konstatuje, že hovořit o nutnosti přijetí nových strategických úvah rozvoje škol a systému bude možné až na základě vyřešení dlouhodobého, nekoncepčního a vysoce rizikového stavu podfinancování vysokého školství. Podporuje snahy o navýšení procenta podílu financování VŠ na HDP na úroveň srovnatelnou s rozvinutými zeměmi EU a  zdůrazňuje, že je nutné hovořit o podfinancování vysokého školství jako celku, nikoliv pouze o jeho jednotlivých segmentech, kde se podfinancování mzdové oblasti ve srovnání s vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci v republice, včetně regionálního školství, projevuje s nejtvrdšími dopady. Řešení dofinancování vysokoškolského veřejného sektoru považuje za prvotní a nezastupitelnou nutnost dalších možných úvah v současné době nejen rozvoje, ale už i pouhého udržení systému vysokoškolského vzdělávání v ČR. Okamžité řešení již v rámci roku 2023 a prioritně systémové řešení ve státním rozpočtu 2024 a střednědobém výhledu dofinancování je kruciální,  nepodkročitelná podmínka pokračující mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.

Ekonomické informace

5

Předsednictvo Rady vysokých škol přijímá návrh Komise pro strategie a rozvoj na uspořádání konference zaměřené na řešení zásadních otázek rozvoje VŠ, jejich úlohy v oblasti vzdělávání a tvůrčích činností, postavení vysokoškolského pedagoga atd., s cílem významně se podílet na formulování věcného záměru avizovaného nového vysokoškolského zákona, na podzim – ve vhodném termínu, nejlépe září 2023, s využitím možnosti uspořádat ji s projednanou podporou na VUT v Brně. K jejímu zajištění ustavuje pracovní tým složený z členů Užšího předsednictva a předsedů komisí strategické, legislativní, vědecké, vzdělávací, ekonomické a komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení a iniciátora akce prof. Čecháka.

Zprávy z Komise pro vědeckou činnost

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro vědeckou činnost.

Zprávy z Legislativní komise7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá ministra školství prof. JUDr. Vlastimila Balaše, CSc., aby ve spolupráci s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou předložili návrh novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, na základě které budou vysoké školy osvobozeny od platby těchto poplatků, podobně jako jsou od poplatku osvobozeny všechny vzdělávací instituce základního, středního i vyššího odborného školství. V současné tíživé situaci, kdy se vysokým školám akutně nedostává miliarda korun na platy akademických pracovníků, je narovnání podmínek pro regionální a vysoké školství nanejvýš aktuální.

Zprávy z Legislativní komise


8

Předsednictvo Rady vysokých škol nadále důrazně  a kategoricky odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava nadále nepřijatelná. Nejenže značně zvýší administrativu, prodraží a zbyrokratizuje činnosti zajišťované dohodami, ale zejména ztíží zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a fakticky znemožní zapojení odborníků z praxe do výuky.


Předsednictvo Rady vysokých škol  také nadále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

Zprávy z Komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení

9

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z Komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení.19. Předsednictvo Rady vysokých škol

16. 3. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol Předsednictvo bere na vědomí informaci zástupců RVŠ Mzdové komise MŠMT o dosavadních pracovních výstupech činnosti komise. Návrhy na okamžitá opatření pro rok 2023 a systémová opatření pro střednědobý výhled považuje za racionální a odpovídající vážnosti řešení mzdové situace ve vysokém školství. Přílohu č. 3 materiálu „Opatření ke strategickému přerozdělování prostředků a k revizi studijních programů“ postupuje k projednání komisím pro strategii, vzdělávání a ekonomiku.

Zpráva o hospodaření́ za rok 2022 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje Zprávu o hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2022.

Zpráva o hospodaření́ za rok 2022 a plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023

5

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrh rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2023.

Legislativní informace

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace.

Komise pro vědeckou činnost – průmyslové doktoráty

7

Předsednictvo Rady vysokých škol nedoporučuje v současné době zavádět nový institut průmyslových doktorátů z důvodu nejasnosti předloženého konceptu. Žádá proto ministryni Langšádlovou o předložení podrobnějších informací k tomuto záměru. Zároveň Rada VŠ upozorňuje na to, že skutečnosti, které jsou uváděny jako přínosy průmyslových doktorátů, lze realizovat i v současném modelu doktorského studia.7. Sněm Rady vysokých škol

9. 2. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Legislativní informace

3

Sněm Rady vysokých škol žádá ministryni pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenu Langšádlovou o rozšíření vyjednávacího týmu k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a o změně některých zákonů o dva členy, zástupce Rady vysokých škol, konkrétně o předsedkyni Komise pro vědeckou činnost doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou a předsedu Komise pro strategie a rozvoj RNDr. Pavla Popelu, Ph.D.


Legislativní informace

4

Sněm Rady vysokých škol i po proběhlém připomínkovém řízení stále odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava nadále nevhodná, značně zvýší administrativu, prodraží činnosti zajišťované dohodami. Ztíží zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.


Sněm Rady vysokých škol také nadále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

Legislativní informace

5

Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky Komise pro vědeckou činnost a principiálně podporuje dokument Komentáře ČKR k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Sněm Rady vysokých škol pověřuje předsedu Rady vysokých škol, aby seznámil ČKR s připomínkami Rady vysokých škol.

Ekonomické informace

6

Sněm Rady vysokých škol v návaznosti na svá usnesení k rozpočtu VŠ na rok 2023 důrazně upozorňuje na setrvávající alarmující vývoj podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství a poměru podílu rozpočtu VŠ k HDP. Za posledních 10 let klesl podíl rozpočtu VŠ na rozpočtu ministerstva školství z 17,76 % na 12,12 %, podíl na HDP z 0,55 % na 0,45 %; ve stejném období pak rozpočet VŠ včetně prostředků na vědu a výzkum vzrostl pouze o 3,7 mld. Kč, zatímco rozpočet regionálního školství vzrostl o 115,8 mld. Kč.


Setrvávající stav podfinancování vysokého školství se stále negativněji promítá zejména do mzdové situace pedagogických pracovníků VŠ. Zcela alarmující je pak u těch vysokých škol a fakult, u kterých tvoří příspěvek ministerstva školství na vzdělávací činnost rozhodující část vlastního rozpočtu.


Sněm Rady vysokých škol požaduje  jako řešení klesajícího podílu VŠ na rozpočtu ministerstva školství rovnoměrné navázání vývoje podílu rozpočtu VŠ na celkový vývoj rozpočtu ministerstva školství, či fixaci podílu rozpočtu VŠ na HDP ve výši minimálně 0,6 %.

Ekonomické informace

7

Sněm Rady vysokých škol vyslovuje souhlas se stanoviskem EK Rady VŠ k návrhu Výzvy o podpoře ukrajinských studentů pro rok 2023, a to:​


  • neomezovat podporu pouze na ukrajinské studenty studující na VVŠ, ale s ohledem na to, že se jedná o podporu studentů a ne škol, zahrnout i studenty SVŠ, které i když většina z nich působí na bázi soukromého práva takto vykonávají nepochybně veřejně prospěšnou činnost​

  • s podmínkami čerpání prostředků podpory – minimálně 80 % na stipendia a maximálně 5 % na ON vysloven souhlas​

  • výzva by měla výslovně stanovit, zda se vztahuje i na tzv. krátkodobé pobyty studentů tak, jak tomu bylo v roce 2022​

  • výběr varianty rozdělení alokace nebyl jednoduchý, nicméně doporučujeme udržet jako hlavní důvod podpory reakci na válečnou situaci – tedy kritérium studentů se statutem uprchlíka – varianta č. 3 s tím, že doporučujeme provedení kontroly počtu studentů s tímto statutem na jednotlivých školách.

17. Předsednictvo Rady vysokých škol

19. 1. 2023

Bod programu

Usnesení

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Legislativní informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Legislativní informace.

Informace VaV

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere přednesené informace ke konferenci k Metodice M17+ na vědomí.

Různé

5

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje podpořit nadpožadavek financovaný z rozpočtové kapitoly MO pro roky 2024-2026 na navýšení institucionální podpory MO v dohadovacím řízení RVVI plánovaného na 3. února 2023, kde v důsledku mezinárodní bezpečnostní situace je rozvoj pracovišť MO, udržení konkurenceschopnosti a pokrytí nových klíčových témat poptávaných AČR zásadní pro obranu a bezpečnost současné společnosti. Stagnace či snižování institucionální podpory při vzrůstající výkonnosti limituje vědecko-výzkumné instituce MO v rozvoji stávajících a získávání nových schopností.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje vyřešení aktuální situace ve vztahu účasti Univerzity obrany (organizační jednotky organizační složky státu) v konsorciu projektu s VVŠ v OP JAK výzvě „Špičkový výzkum“ jakožto partnera s finančním příspěvkem a žádá řídící orgán, tedy MŠMT o odstranění nejasností ve vztahu poskytnutí/převodu podpory s platnou legislativou před vydání právního aktu.

Různé

6

Předsednictvo Rady vysokých škol v návaznosti na rozhodnutí o reálném rozpočtovém zabezpečení nárůstu průměrné mzdy v regionálním školství na 130% průměrné mzdy v ČR vyzývá ministra školství mládeže a tělovýchovy k zahájení konkrétních jednání směřujících k řešení dlouhodobě nepříznivé mzdové situace ve vysokém školství.

Různé

7

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá příslušná ministerstva o jasné nastavení pravidel týkající se zadávání veřejných zakázek souvisejících s řešením NPO a OP JAK tak, aby nezvyšovala už tak vysokou byrokratickou zátěž a nevyžadovala další růst uměle vytvářených administrativních pracovních míst.

Současné nejasné postupy totiž směřují k výraznému zvýšení administrativní zátěže a s ní souvisejícímu dalšímu zvyšování nákladů z veřejných zdrojů.

Na veřejné VŠ jsou tímto například přenášeny problémy, jako je dohledávání konečných vlastníků firem nejenom při vyhodnocování veřejných zakázek, ale rovněž vlastnické vztahy  u všech subdodavatelů při realizaci zakázek.

Předsednictvo Rady vysokých škol důrazně žádá MŠMT, aby jako první krok řešení této záležitosti prosadilo u Evropské komise plný přístup do systému ARACHNE pro vysoké školy.

Různé

8

Předsednictvo Rady vysokých škol se znepokojením sleduje projednávání novely Zákona o pedagogických pracovnících, vedoucí k rozvolnění požadavků na regulovanou profesi učitele v regionálním školství. Především jde o možnost získat kvalifikaci učitele pro regionální školství mimo akreditované studijní programy na vysokých školách.

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje iniciativu poslanců vedoucí k ponechání vzdělávání budoucích učitelů v regionálním školství výhradně v kompetenci vysokých škol.