Přijatá usnesení z roku 2021

1. předsednictvo Rady Vysokých škol

27. 10. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího Předsednictva odstupující Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy o činnosti Předsednictva Rady VŠ v prosinci 2020 a v období před dnešním jednáním Předsednictva.

35 - 0 - 0

Příprava voleb předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve fukčním období 2021-2023

2

Předsednictvo Rady VŠ se, vzhledem k současným okolnostem týkajících se pandemie, usneslo na realizaci volebního Sněmu distančním způsobem. Termín zahájení volebního Sněmu je stanoven na 28. ledna 2021 a bude probíhat dvoufázovou formou (oddělenou prezentací kandidátů od samotné volby). Organizační a technická realizace jednání Sněmu bude obsahem instrukce, kterou obdrží členové Rady VŠ do 25. 1. 2021 spolu se seznamem kandidátů navržených akademickými senáty vysokých škol na předsedu a místopředsedy Rady VŠ.

36 - 0 - 0

Schválení návrhů na složení volební a mandátové komise pro 1. Zasedání Sněmu Rady VŠ

3

Předsednictvo Rady VŠ schválilo návrh volební komise pro ustavující sněm ve složení:


Předseda: JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. a členky: Ing. Alena Macháčková, CSc. a doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

36 - 0 - 0

4

Předsednictvo Rady VŠ schválilo návrh mandátové komise ve složení:


Předsedkyně: JUDr. Lenka Valová, členové: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.


Oba návrhy budou předloženy ke konečnému schválení Sněmu RVŠ dne 28. 1. 2021

36 - 0 - 0

5

Předsednictvo Rady VŠ souhlasí s pověřením předsedů a místopředsedů pracovních komisí organizací činnosti pracovních komisí do jejich řádného zvolení Sněmem Rady VŠ.


LEGISLATIVNÍ


předseda JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík


místopředsedkyně Ing. Alena Macháčková, CSc., místopředseda Doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.


EKONOMICKÁ


předsedkyně JUDr. Lenka Valová


místopředsedkyně doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D., místopředseda prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.


PRO VĚDECKOU ČINNOST


předseda prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.


místopředsedkyně doc. Dr. Ing. Vlasta Radová


PRO VZDĚLÁVACÍ ČINNOST


předsedkyně doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.


PRO STRATEGIE A ROZVOJ ve vysokém školství


předseda RNDr. Pavel Popela, Ph.D.


PRO KVALITU vysokých škol a jeií hodnocení


předseda prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.


místopředseda Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.


PRO ETIKU ve vědecké a pedagogické práci


předsedkyně doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.


PRO UMĚLECKÉ VŠ


předsedkyně doc. MgA. Blanka Chládková


místopředsedkyně Bc. Eva Ellingerová


PRO VNĚJŠÍ A ZAHRANIČNÍ STYKY


předseda PhDr. Petr Just, Ph.D.


PRO SOUKROMÉ VŠ


předseda prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.


PRO VŠ VOJENSKÉ A POLICEJNÍ


předseda doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.

36 - 0 - 0


1. sněm Rady vysokých škol

27. 10. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Volba mandátové a volební komise

1

Sněm Rady VŠ schválil mandátovou komisi pro ustavující Sněm ve složení: Předsedkyně: JUDr. Lenka Valová Členové: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

160 - 0 - 3

2

Sněm Rady VŠ schválil volební komisi pro ustavující Sněm ve složení: Předseda: JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. Členové: Ing. Alena Macháčková, CSc., doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

160 - 0 - 3

Zprávy mandátové a volební komise

3

Sněm Rady VŠ přijal zprávu mandátové komise a bere na vědomí složení Rady VŠ pro funkční období 2021 –2023.

199 - 0 - 1

Příprava voleb předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 2021-2023

4

Sněm Rady VŠ schválil navržený postup hlasování, který představila volební komise, a který je jako ucelený dokument s názvem “Organizace volebního sněmu Rady vysokých škol – návrh postupu volby předsedy a místopředsedů Rady VŠ pro funkční období 2021 –2023” zveřejněn v členské sekci www stránek Rady VŠ.

173 - 1 - 5

5

Sněm Rady VŠ souhlasí s termínem 2. fáze jednání Sněmu Rady VŠ dne 11. 2. 2021 v 10,00 hod

186 - 1 - 7

Volba předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 2021-2023

1

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu mandátové komise.

152 - 0 - 1

2

Sněm Rady VŠ bere na vědomí výsledky volby předsedy Rady VŠ, kterým se stal prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

152 - 0 - 0

3

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zvolení doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D., PhDr. Petra Justa, Ph.D., doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D. a prof. Ing. Jiřího Skládanky, Ph.D. místopředsedy Rady VŠ.

152 - 0 - 0

Různé

4

Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ, aby se na svém nejbližším řádném zasedání zabývalo problematikou výkladu účinnosti zák. 188/2020 Sb. a přijaloktomu jednotné doporučující stanovisko.

134 - 0 - 1