Přijatá usnesení z roku 2022

Usnesení přijatá ve funkčním období 2021-20239. předsednitvo Rady Vysokých škol

20. 1. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Informace o Covid opatřeních

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Informace o aktuálních COVID opatřeních.

29-0-1

4

Předsednictvo Rady vysokých škol apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně rozhodlo o zařazení VŠ mezi subjekty, kterým bude hrazena realizace současné vlny povinného testování zaměstnanců.

5

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá NAU o zjednodušení vykazování on-line výuky a zkoušení v souvislosti s opatřeními COVID 19.

Reflexe Programového prohlášení Vlády ČR v otázkách vysokého školství, vědy a výzkumu

6

Předsednictvo RVŠ se seznámilo s relevantními částmi programového prohlášení Vlády České republiky, které se týkají oblastí vysokého školství, vědy a výzkumu, a se závěry Fóra akademických senátů ze dne 13. ledna 2022. Předsednictvo RVŠ se plně ztotožňuje se všemi body stanoviska Fóra akademických senátů a doporučuje s nimi seznámit jak partnery RVŠ, tak akademické obce VŠ. Předsednictvo RVŠ vítá, že vláda podle svého programového prohlášení neplánuje změny stávajícího systému autonomie a akademické samosprávy vysokých škol, ani zavádění školného, jak ostatně všechny zvolené subjekty  slíbily před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada VŠ podporuje zahájenou intenzívní komunikaci představitelů reprezentací VŠ s novou vládou a je připravena na další hlubokou spolupráci tak, aby RVŠ společně se svými odbornými komisemi významně přispěla ke konkretizaci témat programového prohlášení a jejich realizaci ke prospěchu a dalšímu rozvoji vysokého školství ve všech oblastech činnosti. ​

26-2-0

Informace o výzvách TAČR

7

Předsednictvo Rady vysokých škol děkuje předsedovi TAČR prof. Konvalinkovi za poskytnuté informace.​

​Předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá Vládu ČR k tomu, aby podnikla všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo co nejdříve ukončeno rozpočtové provizorium a bylo tak odblokováno vyhlašování veřejných soutěží grantových agentur. Předsednictvo Rady vysokých škol zároveň žádá Vládu ČR, aby prostředky původně plánované na aplikovaný výzkum nebyly kráceny a byly vráceny do rozpočtů grantových agentur TAČR a MPO.

28-0-0

Vývoj jednání o reformě doktorského studia

8

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o vývoji jednání o reformě doktorského studia. 

28-0-0

Aktualizace zásad hospodaření Studentské komory Rady VŠ

9

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje aktualizovaný interní předpis „Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ)“.

26-0-04. sněm Rady vysokých škol

10. 2. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol. ​

116-1-0

Zprávy ze Studentské komory

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory RVŠ.

119-0-0

Financování VŠ v roce 2022

3

Sněm Rady vysokých škol žádá náměstkyni ministra školství pro oblast VŠ urychleně připravit konečné znění Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2022 a projednat jes reprezentacemi jako nezbytný předpoklad přípravy rozpočtů na úrovni VVŠ.

106-0-0

4

Sněm Rady vysokých škol bere, s ohledem na stávající podmínky sestavování státního rozpočtu, s uspokojením na vědomí stávající informace o výši provozních nákladů pro rok 2022 v oblasti VŠ a VaV. Ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro rok 2023 a dále očekává minimálně zastavení poklesu podílu VŠ na rozpočtu kap. 333. Očekává v této souvislosti další jednání vedoucí v roce 2023 k řešení nezbytnosti:

1.celkového nárůstu potřeby finančních prostředků na akce EDS v souvislosti s vývojem cen nejen v oblasti stavebnictví a také dalšího očekávaného vývoje inflace;

2. nárůstu celkového rozpočtu VŠ umožňující zajištění provozních nákladů především v oblasti osobních nákladů, neboť jen tak je možno zajistit konkurenceschopnost VŠ na trhu práce v závislosti na vývoji populační křivky při zachování stávajícího procenta vysokoškolského vzdělání u přicházejících populačních ročníků; k významným nárůstům provozních nákladů však dojde i u ostatních, především energetických a materiálových nákladů v návaznosti nejen na inflační vývoj.

98-0-0

Reflexe Rady VŠ na rezignaci rektora Mendelovy univerzity prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D.

5

Rada vysokých škol vítá vyvození osobní zodpovědnosti prof. Adama v souvislosti s pochybeními v jím garantovaných publikačních výstupech. Zcela se ztotožňuje se stanovisky a výzvami k dodržování integrity vědecké práce. Rada vysokých škol rovněž vyzývá vysoké školy k realizaci aktivit vedoucích ke zvyšování erudice členů akademické obce

v otázkách vědecké etiky.

Rada vysokých škol ukládá pracovní komisi pro etiku ve vědecké a pedagogické práci ve spolupráci s ostatními pracovními komisemi připravit návrh možných aktivit vedoucích ke zvyšování povědomí členů akademické obce v otázkách etiky

v oblasti vědy a výzkumu i oblasti vzdělávání a předložit ten návrh k projednání na příštím zasedání Předsednictva Rady vysokých škol.

79-2-5

Aktuální informace v souvislosti s pandemii COVID

6

Rada vysokých škol bere na vědomí informace o aktuálním vývoji opatření na VŠ v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Rada vysokých škol žádá MŠMT a MZd o včasné informování VŠ o případných nových opatřeních týkajících s pandemické situace a to v souvislosti s právě zahajovaným letním semestrem akademického roku 2021/2022.Rada VŠ dále žádá MZd a MŠMT o formální potvrzení nároku vysokých škol žádat o proplacení nákladů na ATG testování zaměstnanců zdravotními pojišťovnami (oficiální potvrzení zatím není k dispozici).

75-0-0

Informace o přípravě OP JAK

7

Rada vysokých škol bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji příprav výzev OP JAK a žádá MŠMT o maximální zjednodušení administrativy a snížení byrokracie spojené s přípravou žádostí o projekty, jejich realizací a udržitelností. Rada vysokých škol dále žádá, aby MŠMT při vyhlašování výzev poskytlo VŠ dostatek času na zpracování kvalitních žádostí o projekty.

75-0-010. Předsednictvo Rady vysokých škol

17. 3. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol.

24-0-0

Zprávy ze Studentské komory RVŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

25-0-0

Zprávy z jednání Reprezentativní komise

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.

32-0-0

Zpráva o hospodaření za rok 2021 Agentury RVŠ

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2021.

28-0-0

Plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022

5

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022

28-0-0

Rozdělení DKRVO na rok 2022

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o rozdělení DKRVO na rok 2022.

20-0-0

Rozdělení DKRVO na rok 2022

7

Předsednictvo Rady vysokých škol oceňuje výrazné navýšení částky na DKRVO pro rok 2022 a vyjadřuje poděkování všem, kteří se podíleli na vyjednání této částky. Zároveň však Předsednictvo Rady vysokých škol považuje za nutné, aby pro dělení DKRVO v letech 2023 až 2025 byla dodržena „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže


a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“ podepsaná ministrem školství 8. 1. 2021 a vydaná pod č. j. MSMT-44599/2020-1,


a to bez ohledu na částku DKRVO v daných letech. Předsednictvo Rady vysokých škol upozorňuje, že pokud by tato pravidla nebyla dodržena, mohly by výkyvy v DKRVO vést k tomu, že na univerzitách s hodnocením D, C a dokonce B nebude umožněn jejich rozvoj, natož aby na nich mohly být rozvíjeny excelentní obory.

17-0-6

Informace k úpravám Metodiky 17+

8

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá RVVI, aby při nominacích do pracovních skupin zapojila zástupce Rady vysokých škol jakožto reprezentace zástupců akademických samospráv.

20-0-0

Reakce na situaci na Ukrajině

9

Předsednictvo Rady vysokých škol vyjadřuje svoji trvající připravenost pomáhat s projednáváním i urgentní legislativy dotýkající se VŠ a apeluje na  MŠMT, aby související materiály v takových případech byly poskytovány Radě vysokých škol alespoň v minimálním předstihu, aby mohla být poskytnuta jistě cenná zpětná vazba.  Bude tím možné  se vyvarovat situací jako při projednávání Lex Ukrajina, kdy už nebylo možné zohlednit připomínky soukromých VŠ. ​

20-0-0

Reakce na situaci na Ukrajině

10

Předsednictvo Rady vysokých škol požaduje, aby vláda při alokaci zdrojů na podporu ukrajinských studentů zahrnula do této podpory i ukrajinské studenty soukromých vysokých škol. Jejich podporu formou speciálních stipendií umožňuje zákon o vysokých školách, konkrétně § 40, odst. 2 a § 91, odst. 2 písm. e), které umožňují poskytnout soukromým vysokým školám dotace na výplatu stipendií „v případech zvláštního zřetele hodných“. 

21-0-011. Předsednictvo Rady vysokých škol

21. 4. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

29-0-0

Informace ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

27-0-0

3

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá Národní akreditační úřad pro vysoké školství o prodloužení lhůty pro podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů v rámci výzvy č. 1/2022.

30-0-0

Aktuální situace k Ukrajině

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o aktivitách MŠMT a vysokých škol vedoucích k podpoře uprchlíků, studentů a akademických pracovníků dotčených válečným stavem na Ukrajině.

31-0-0

Připravované výzvy OP JAK v Prioritě 1 - Výzkum a vývoj

5

Předsednictvo Rady vysokých škol


o Vyjadřuje značné znepokojení, že parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK jsou diskutovány na poslední chvíli před vyhlášením výzvy.​


o Vyzývá MŠMT, aby​


​ - parametry výzvy Špičkový výzkum OP JAK nastavilo tak, aby byly opodstatněné a dostatečně odůvodněné;​​


- nastavilo parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK tak, aby VO, které již v minulosti prokázaly schopnost generovat aplikační (aplikovatelné) výsledky, nebyly handicapovány​;


- navýšilo alokaci na výzvu Špičkový výzkum OP JAK​.

27-0-312. Předsednictvo Rady vysokých škol

19. 5. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje snahy Studentské komory Rady vysokých škol ve zlepšování podmínek doktorského studia.? Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje možné rozšíření nároku na peněžitou pomoc v mateřství pro doktorandky a doktorandy a znovuzavedení uznání doktorského studia jako praxe pro účely následného zaměstnání. ?

33-0-0

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

optická většina

Projednání stanoviska Ekonomické komise k požadavku ministerstva na návrh aktualizace fixní části rozpočtu VVŠ

3

Předsednictvo Rady vysokých škol dále doporučuje, aby s ohledem na ekonomickou situaci byla věnována pozornost i dalším ukazatelům rozpočtu VŠ souvisejícím se sociálními dopady na vysokoškolské studenty, např. sociálním stipendiím, ubytovacím stipendiím a příspěvkům na stravování.

28-0-0

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje níže uvedené doporučení Ekonomické komise pro jednání zástupců Rady vysokých škol v Reprezentativní komisi ministerstva k aktualizaci podílu fixní části rozpočtu VVŠ.


- Současná situace rozpočtu VVŠ nedává prostor pro zásadnější změny pravidel, naopak je třeba usilovat o navýšení rozpočtu pro VVŠ – nástup silných populačních ročníků


- Je třeba uvažovat o tvorbě krizových scénářů pro řešení nejdůležitějších finančních hrozeb - energie (ne jen finanční krytí), inflace, mzdové ohodnocení AP


- Změna referenčního roku možná, je však třeba propočítat – 2019, či klouzavý průměr, rozhodně ne léta 2020 či 2021 (covid)


- Současně je nutno řešit i referenční rozpětí – u počtu studentů až 20%, u KEN 5%

28-0-0

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

optická většina

6

Předsednictvo Rady vysokých škol  bere na vědomí výsledky hlasování ohledně nominací členů Rady Národního akreditačního  úřadu - prof. Milady Polišenské, doc. Lenky Krámské a prof. Zdeňka Žaluda.

27-0-2

7

V reakci na znepokojivé informace z médií Předsednictvo Rady zdůrazňuje, že garance nezávislosti NAU je pro Radu vysokých škol zcela zásadním a nepodkročitelným požadavkem z hlediska zajišťování kvality vysokého školství v ČR. Předsednictvo Rady vysokých škol považuje za neakceptovatelné, aby předseda či místopředseda NAÚ byl současně zaměstnancem MŠMT.

30-0-0

8

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá MŠMT, aby upřesnilo svoji představu o odborném zapojení kandidáta na místopředsedu NAÚ PhDr. Tomáše Fliegla do činnosti předsednictva NAÚ a to před jeho navržením vládě. Z hlediska Rady vysokých škol je velice důležité, aby v předsednictvu NAÚ působil uznávaný odborník na vysokoškolskou problematiku se zaměřením na zajišťování kvality výuky. V souladu se zákonem by se mělo jednat o kandidáta dlouhodobě působícího v akademickém prostředí.

28-0-2

Informace k OP JAK

9

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace k OP JAK.

optická většina

Zprávy z pracovních komisí

10

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje shromáždit strategické informace o počtu přihlášených ukrajinských studentů na vysoké školy v ČR cestou oslovení zástupců VŠ v Radě vysokých škol.

optická většinaHlasování předsednictva per rollam 29. 5. 2022

29. 5. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Souhlas Studentské komoře Rady vysokých škol k jednání o finančních podporách pro potřeby organizace Valného shromáždění ESU

1

Předsednictvo Rady vysokých škol podle článku XIV. Statutu uděluje souhlas Studentské komoře Rady vysokých škol k jednání o finančních podporách pro potřeby organizace Valného shromáždění ESU, zejména o nakládání s konferenčními poplatky a prostředky z dalších smluvních spoluprací a souhlasí s využitím případných přebytečných finančních prostředků k dalším aktivitám studentské reprezentace.

27-0-05. Sněm Rady vysokých škol

23. 6. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Vystoupení hostů – Metodiky NAU

1

Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky k novelizaci metodik NAU a žádá NAU, aby je v maximální míře zohlednil a zapracoval.


Rada vysokých škol žádá, aby změny metodik navrhl a realizoval NAU až za nového vedení.


jednohlasně schváleno

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí reakci MŠMT na usnesení Předsednictva Rady vysokých škol týkajícího se obsazení předsedy a místopředsedy NAÚ. Sněm Rady vysokých žádá nové předsednictvo NAÚ, aby na zářijovém jednání Předsednictva rady vysokých škol představilo vizi a koncepci práce NAÚ především z hlediska začlenění do mezinárodních sítí hodnocení kvality. Rada vysokých škol je připravena poskytnout součinnost při zajišťování kvality vysokého školství a pomáhat s kvalitou práce NAU.


jednohlasně schváleno

Informace o přípravě novely zákona o VŠ

3

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě novely zákona o VŠ, včetně interního harmonogramu a způsobu zpracování připomínek. Sněm Rady vysokých škol vítá sdělení paní náměstkyně Wildové, že vypořádání připomínek reprezentací vysokých škol proběhne prezenční formou. Sněm Rady vysokých škol doporučuje, aby se vypořádání připomínek s MŠMT zúčastnili za Radu vysokých škol ti zástupci, kteří se účastní celého procesu zpracování připomínek k novele ZVŠ.​


Rada vysokých škol žádá, aby MŠMT s ohledem na aktuální okolnosti zvážilo prodloužení termínu pro připomínky a jejich projednání s reprezentacemi do 30. 9. 2022. ​

62-0-1

Problematika financování VŠ – Rozpočet 2022, výhled 2023

4

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2022.


Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o jednání Reprezentativní komise náměstkyně ministra školství ze dne 1. 6. 2022.

58-0-0

5

Sněm Rady vysokých škol zdůrazňuje nezbytnost řešit v rámci státního rozpočtu na rok 2023 nestandardní navýšení zejména energetických nákladů a nákladů spojených s dopadem inflace do činnosti VŠ v návaznosti na nutnost zajištění studia ukrajinských studentů a zahájení nástupu populačně narůstajících ročníků do stupně vysokoškolského vzdělávání. Finanční nezajištění těchto problémů by se jednoznačně negativně promítlo do úrovně a tím


i konkurenceschopnosti českého vysokého školství.


Sněm Rady vysokých škol opětovně vyslovuje obavu z dopadu legislativního ukotvení výše mezd v regionálním školství (130% průměrné mzdy) na financování vysokých škol v rámci státního rozpočtu kapitoly MŠMT a to i s ohledem na stále klesající podíl VŠ na tomto rozpočtu. Je nutné vnímat financování školství jako jeden celek a zajistit vyváženost financování obou segmentů.​


63-0-0

Informace k OP JAK

6

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o OP JAK.

57-0-1

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

7

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

optická většina

Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol

8

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

optická většina13. Předsednictvo Rady vysokých škol - mimořádné zasedání k novele zákona o VŠ

1. 9. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Návrh novely zákona o vysokých školách a novely nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

1

Rada VŠ konstatuje, že příprava této, poměrně rozsáhlé novely vysokoškolského zákona probíhala bez průběžné konzultace s akademickými reprezentacemi. Nebyly seznámeny ani s "věcným záměrem" novely (či jeho ekvivalentem). Neměly tedy možnost se vyjádřit k věcné stránce úprav, které novela obsahuje, tím ani k celkové obsahové koncepci předkládané novely. Dostaly k "připomínkování" pouze formulace příslušných paragrafů jednotlivých částí zákona.

optická většina14. Předsednictvo Rady vysokých škol

15. 9. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

jednomyslně schváleno

Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách a standardů pro akreditace DSP

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Předsednictvo Rady VŠ oceňuje konstruktivní postup všech stran při jednání o připomínkách k novele zákona o VŠ​.

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje své zástupce pro další kolo (21. 9. 2022) vypořádání připomínek k novele zákona o VŠ ve složení: Pospíšil, Kašparovský, Just, Hodulík, Roupec, Solak, Horváth, Říha.​

jednomyslně schváleno

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

jednomyslně schváleno

Informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2023, včetně možností řešení vysokých cen energií

4

Předsednictvo Rady VŠ výrazně podporuje jednoznačný a přesně doložený návrh MŠMT ČR na úpravu stávajícího (12. září 2022) návrhu státního rozpočtu pro oblast VŠ a oblast vědy a výzkumu v gesci MŠMT na rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024-25.

Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že bez požadovaného nárůstu rozpočtu VŠ ze strany MŠMT o minimálně 5,5 mld. Kč, což představuje prakticky polovinu argumentačně doložených vícenákladů VŠ pro rok 2023, a v oblasti VaV MŠMT o 763 mil. Kč pro rok 2023, včetně dalších nárůstů rozpočtu střednědobého výhledu 2024-25, není možné zajistit dosavadní kvalitativní, ale ani kvantitativní výši výkonů VŠ, což je v hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR z roku 2021 a vedlo by k dlouhodobým negativním důsledkům v celkovém vývoji národního hospodářství ČR.

jednomyslně schváleno

Informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2023, včetně možností řešení vysokých cen energií

5

Předsednictvo Rady VŠ vnímá rozhodnutí vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen elektrické energie a plynu pro veřejný a soukromý sektor. Důrazně však upozorňuje na současnou nezbytnost navýšení prostředků státního rozpočtu pro rok 2023 a násl. pro oblast VŠ, bez kterého není možno i takto státem garantovaný nárůst cen energií pokrýt, aniž by došlo ke snížení kvality všech činností VŠ. Předsednictvo Rady VŠ současně požaduje, aby se Ministerstvo financí a Vláda ČR rovněž zabývaly kompenzacemi zvýšených energetických nákladů pro soukromé VŠ.

Předsednictvo Rady VŠ vítá usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR ze dne 14. 9. 2022 o podpoře navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2023 pro vysoké školy, které by umožnilo kompenzovat současné negativní energetické a ekonomické dopady.

jednomyslně schváleno

Různé

6

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší předsednictvo Rady VŠ projednáním hodnotitelů podle návrhů obdržených do pátku 23. 9. 2022. ​

jednomyslně schváleno

Různé

7

​Předsednictvo Rady VŠ apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatele prostředků účelové podpory, aby v rámci vyhlašovaných výzev umožnilo zapojení i státních vysokých škol.

jednomyslně schváleno6. Sněm Rady vysokých škol

13. 10. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

jednomyslně schváleno

Projednání doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2022)18 proti podvodům ve vzdělávání.

jednomyslně schváleno

Projednání doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání

3

Sněm Rady vysokých škol vyzývá vysoké školy, aby se seznámily s uvedeným doporučením a jeho důvodovou zprávou, a zohlednily je ve svých předpisech a dalších dokumentech týkajících se etiky ve vzdělávání.

64 - 22 - 24

Zprávy ze Studentské komory RVŠ

4

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

jednomyslně schváleno

Legislativní informace

5

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o dosud projednaných připomínkách k novele zákona o vysokých školách. Sněm Rady vysokých škol pověřuje jednací tým ve složení Pospíšil, Langer, Just, Farník, Hodulík, Roupec, Solak, Říha dokončením jednání o zbylých připomínkách a ukládá jim informovat Radu vysokých škol o výsledku jednání.

jednomyslně schváleno

6

Sněm Rady vysokých škol ostře odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava absolutně nevhodná, značně by zvýšila administrativu, prodražila činnosti zajišťované dohodami a de facto znemožnila plnění některých zákonem požadovaných činností vysokých škol. Znamenala by mj. ztížení zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.

Sněm Rady vysokých škol dále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

jednomyslně schváleno

Ekonomické informace

7

Sněm Rady vysokých škol jednoznačně podporuje oba pozměňovací návrhy k novele zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 Sněmovní tisk č. 284/0.

jednomyslně schváleno

8

Sněm Rady vysokých škol upozorňuje, že zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 mil. Kč představuje sice jistou pomoc VŠ při řešení energetické krize, nezabrání však výraznému dopadu této krize do financování VŠ a naprosto nelze připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky. Současně požaduje od MŠMT informaci o praktickém postupu VŠ při nákupu zastropovaných energií přes státního obchodníka, neboť v tomto směru nemají VŠ žádné informace.

jednomyslně schváleno

9

Sněm Rady vysokých škol je nucen konstatovat, že další část nárůstu rozpočtu VŠ v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 513 mil. Kč naprosto neřeší zejména již opravdu krizovou situaci v oblasti mzdového ohodnocení zejména pedagogických pracovníků VŠ. Tato situace neodpovídá významu VŠ ve společnosti, nezaručuje jejich nezbytný chod

a rozvoj, a to v situaci, kdy na VŠ začínají přicházet populačně silné ročníky.

Sněm Rady vysokých škol důrazně nesouhlasí s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024 a 2025 pro oblast Vědy a VŠ tak, jak je (resp. není) obsažen v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023, neboť hrozící propad prostředků určených pro oblast Vědy a VŠ by prakticky znamenal nejen eliminaci jakéhokoliv rozvoje vysokého školství, ale přímo ohrožení existence řady VŠ, což je v přímém rozporu s potřebami rozvoje české ekonomiky a společnosti. ​

většina-0-1

Různé

10

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o situaci ve sporu rektora Univerzity Palackého v Olomouci s děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vyzývá zúčastněné aktéry, aby postupovali v souladu s platnou národní legislativou i s univerzitními předpisy.  

většina-0-7