Přijatá usnesení z roku 2022
16. Předsednictvo Rady vysokých škol

15. 12. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

optická většina

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje usnesení Studentské komory.

Studentská komora Rady vysokých škol apeluje na vysoké školy, aby nepřenášely veškerou finanční zátěž spojenou se zvýšenou cenou energií na studentky a studenty. Koleje mají sloužit jako dostupná alternativa k nájemnímu bydlení v univerzitních městech, kde tato možnost smazává nerovnosti k přístupu ke vzdělávání.

Při zvyšování cen kolejného a stravy by měly vysoké školy přijít s mechanismem pomoci ohroženým studentům a studentkám pomocí ubytovacího stipendia nebo stipendií na pomoc v tíživé finanční situaci.

34-0-0

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

3

Předsednictvo Rady vysokých škol podle zásad hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol navyšuje finanční prostředky na činnost Studentské komory v roce 2023 o 200 000 Kč s ohledem na spolufinancování organizace prestižního Valného shromáždění ESU.

34-0-1

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

36-0-0

Ekonomické informace

5

Předsednictvo Rady vysokých škol opětovně důrazně upozorňuje na nutnost řešení výrazného, stále se prohlubujícího podfinancování zejména mzdové oblasti činnosti VVŠ a vyzývá vládu ČR k systémovému řešení této problematiky.

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o závěrech jednání Reprezentativní komise MŠMT.

38-0-0

Různé

6

Velké výzkumné infrastruktury patří k důležitým složkám fungování vědy a výzkumu ČR a udržují konkurenceschopnost české vědy v celosvětovém měřítku. Předsednictvo Rady vysokých škol vítá, že se podařilo vyjednat alespoň krizové financování velkých výzkumných infrastruktur pro následující období. Nicméně bude i nadále nutné věnovat pozornost zajištění nezbytného financování mezinárodně vysoce hodnocených velkých výzkumných infrastruktur. Současně je ale třeba věnovat pozornost i financování výzkumu mimo velké výzkumné infrastruktury.

27-0-015. Předsednictvo Rady vysokých škol

24. 11. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

31-0-0

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol a děkuje Studentské komoře Rady VŠ za důstojnou reprezentaci na oslavách 17. listopadu.  ​

29-0-0

Ekonomické informace

3

Předsednictvo Rady vysokých škol v souladu s usnesením říjnového zasedání Sněmu Rady vysokých škol:

- důrazně nesouhlasí s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024 a 2025 pro oblast Vědy a VŠ tak, jak je obsažen v návrhu státního rozpočtu, neboť hrozící více jak 5 mld. Kč propad prostředků určených pro oblast Vědy a VŠ by prakticky znamenal nejen eliminaci jakéhokoliv rozvoje vysokého školství, ale přímo ohrožení existence řady VŠ, což je v přímém rozporu s potřebami rozvoje české ekonomiky a společnosti. Stejně tak nezahrnutí částky 800 mil. Kč určený v návrhu SR pro rok 2023 na krytí zvýšených energetických nákladů VŠ do dalších let 2024-25 je naprosto nerealistickým opatřením ohrožujícím samotný rozsah výuky VVŠ;

- upozorňuje, že zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 mil. Kč představuje sice jistou pomoc VŠ při řešení energetické krize, nezabrání však výraznému dopadu této krize do financování VŠ a naprosto nelze připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky. Stejně tak zbývající částka navrženého nárůstu rozpočtu VŠ v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 513 mil. Kč naprosto neřeší zejména již opravdu krizovou situaci v oblasti mzdového ohodnocení zejména pedagogických pracovníků VŠ. Tato situace neodpovídá významu VŠ ve společnosti, nezaručuje jejich nezbytný rozvoj a to v situaci, kdy na VŠ začínají přicházet populačně silné ročníky;

- jednoznačně podporuje pozměňovací návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 poslanců Raise a Vondráka navrhující navýšení prostředků pro oblast VŠ o 1,430 mld. Kč (Sněmovní tisk č. 315/0).

25-0-0

Ekonomické informace

4

Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi MŠMT:

- vyjádřit se k negativnímu dopadu rozdělení částky 800 mil. Kč určených na krytí zvýšených energetických výdajů VŠ cestou ukazatele F;

- doporučit ministerstvu zvážit institucionální povahu zbývající částky nárůstu rozpočtu ve výši 500 mil. Kč a přehodnotit záměr alokovat je VŠ prostřednictvím K;

- doporučit ministerstvu upřednostnit nárůst prostředků určených na specifické potřeby studentů oproti nárůstu prostředků na U3V.

20-0-0

Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách. Rada vysokých škol konstatuje, že kvůli absenci konečného paragrafového znění u řady připomínek, a to i zásadních, není jasné, jakým způsobem MŠMT tyto připomínky reprezentací vypořádalo. V této souvislosti Rada vysokých škol kvituje rozhodnutí MŠMT, že Rada vysokých škol bude plnohodnotným připomínkovým místem i v dalších fázích projednávání návrhu.


23-0-0

Zprávy z Komise pro umělecké vysoké školy

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávu Komise pro umělecké vysoké školy o konání sympozia uměleckých vysokých škol a fakult ze dne 4. 11. 2022 a závěry vzešlé z tohoto sympozia.

Předsednictvo Rady vysokých škol ukládá svým zástupcům v Reprezentativní komisi MŠMT doporučit ministerstvu hledat cesty možného posílení mzdových prostředků 4VUŠ.

22-0-0

Zprávy z Komise pro vzdělávací činnost

7

Předsednictvo Rady vysokých škol ČR doporučuje vysokým školám, aby nadále věnovaly velkou pozornost otázce akademických svobod, konkrétně svobodě projevu a jejímu dodržování na půdě vzdělávacích institucí. Nezbytnou součástí působení vysoké školy je pěstování svobodné diskuse bez omezování názorové plurality, současně vždy ale založené na racionálně či empiricky relevantním poznání. S úctou k odkazu událostí spojených se 17. listopadem vysoké školy vždy musí být ochráncem demokracie a občanských svobod.

20-0-26. Sněm Rady vysokých škol

13. 10. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

jednomyslně schváleno

Projednání doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2022)18 proti podvodům ve vzdělávání.

jednomyslně schváleno

Projednání doporučení Rady Evropy pro boj proti podvádění ve vzdělávání

3

Sněm Rady vysokých škol vyzývá vysoké školy, aby se seznámily s uvedeným doporučením a jeho důvodovou zprávou, a zohlednily je ve svých předpisech a dalších dokumentech týkajících se etiky ve vzdělávání.

64 - 22 - 24

Zprávy ze Studentské komory RVŠ

4

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

jednomyslně schváleno

Legislativní informace

5

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o dosud projednaných připomínkách k novele zákona o vysokých školách. Sněm Rady vysokých škol pověřuje jednací tým ve složení Pospíšil, Langer, Just, Farník, Hodulík, Roupec, Solak, Říha dokončením jednání o zbylých připomínkách a ukládá jim informovat Radu vysokých škol o výsledku jednání.

jednomyslně schváleno

6

Sněm Rady vysokých škol ostře odmítá navrhované změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pro prostředí vysokých škol je tato úprava absolutně nevhodná, značně by zvýšila administrativu, prodražila činnosti zajišťované dohodami a de facto znemožnila plnění některých zákonem požadovaných činností vysokých škol. Znamenala by mj. ztížení zapojení studentů do vědecké činnosti vysokých škol a odborníků z praxe do výuky.

Sněm Rady vysokých škol dále požaduje odlišnou úpravu pro zaměstnance vysokých škol týkající se práce z domova. Tato úprava musí respektovat specifika a zažitou praxi na vysokých školách.

jednomyslně schváleno

Ekonomické informace

7

Sněm Rady vysokých škol jednoznačně podporuje oba pozměňovací návrhy k novele zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 Sněmovní tisk č. 284/0.

jednomyslně schváleno

8

Sněm Rady vysokých škol upozorňuje, že zastropování cen energií a plánovaný nárůst rozpočtu VŠ obsažený v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 800 mil. Kč představuje sice jistou pomoc VŠ při řešení energetické krize, nezabrání však výraznému dopadu této krize do financování VŠ a naprosto nelze připustit, aby se nutnost vnitřního dofinancování energetických nákladů na jednotlivých školách negativně promítla do omezování rozsahu či forem výuky. Současně požaduje od MŠMT informaci o praktickém postupu VŠ při nákupu zastropovaných energií přes státního obchodníka, neboť v tomto směru nemají VŠ žádné informace.

jednomyslně schváleno

9

Sněm Rady vysokých škol je nucen konstatovat, že další část nárůstu rozpočtu VŠ v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 513 mil. Kč naprosto neřeší zejména již opravdu krizovou situaci v oblasti mzdového ohodnocení zejména pedagogických pracovníků VŠ. Tato situace neodpovídá významu VŠ ve společnosti, nezaručuje jejich nezbytný chod

a rozvoj, a to v situaci, kdy na VŠ začínají přicházet populačně silné ročníky.

Sněm Rady vysokých škol důrazně nesouhlasí s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024 a 2025 pro oblast Vědy a VŠ tak, jak je (resp. není) obsažen v návrhu státního rozpočtu pro rok 2023, neboť hrozící propad prostředků určených pro oblast Vědy a VŠ by prakticky znamenal nejen eliminaci jakéhokoliv rozvoje vysokého školství, ale přímo ohrožení existence řady VŠ, což je v přímém rozporu s potřebami rozvoje české ekonomiky a společnosti. ​

většina-0-1

Různé

10

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informaci o situaci ve sporu rektora Univerzity Palackého v Olomouci s děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vyzývá zúčastněné aktéry, aby postupovali v souladu s platnou národní legislativou i s univerzitními předpisy.  

většina-0-714. Předsednictvo Rady vysokých škol

15. 9. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

jednomyslně schváleno

Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách a standardů pro akreditace DSP

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Předsednictvo Rady VŠ oceňuje konstruktivní postup všech stran při jednání o připomínkách k novele zákona o VŠ​.

Předsednictvo Rady VŠ schvaluje své zástupce pro další kolo (21. 9. 2022) vypořádání připomínek k novele zákona o VŠ ve složení: Pospíšil, Kašparovský, Just, Hodulík, Roupec, Solak, Horváth, Říha.​

jednomyslně schváleno

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

jednomyslně schváleno

Informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2023, včetně možností řešení vysokých cen energií

4

Předsednictvo Rady VŠ výrazně podporuje jednoznačný a přesně doložený návrh MŠMT ČR na úpravu stávajícího (12. září 2022) návrhu státního rozpočtu pro oblast VŠ a oblast vědy a výzkumu v gesci MŠMT na rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024-25.

Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že bez požadovaného nárůstu rozpočtu VŠ ze strany MŠMT o minimálně 5,5 mld. Kč, což představuje prakticky polovinu argumentačně doložených vícenákladů VŠ pro rok 2023, a v oblasti VaV MŠMT o 763 mil. Kč pro rok 2023, včetně dalších nárůstů rozpočtu střednědobého výhledu 2024-25, není možné zajistit dosavadní kvalitativní, ale ani kvantitativní výši výkonů VŠ, což je v hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR z roku 2021 a vedlo by k dlouhodobým negativním důsledkům v celkovém vývoji národního hospodářství ČR.

jednomyslně schváleno

Informace o přípravě rozpočtu VŠ na rok 2023, včetně možností řešení vysokých cen energií

5

Předsednictvo Rady VŠ vnímá rozhodnutí vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen elektrické energie a plynu pro veřejný a soukromý sektor. Důrazně však upozorňuje na současnou nezbytnost navýšení prostředků státního rozpočtu pro rok 2023 a násl. pro oblast VŠ, bez kterého není možno i takto státem garantovaný nárůst cen energií pokrýt, aniž by došlo ke snížení kvality všech činností VŠ. Předsednictvo Rady VŠ současně požaduje, aby se Ministerstvo financí a Vláda ČR rovněž zabývaly kompenzacemi zvýšených energetických nákladů pro soukromé VŠ.

Předsednictvo Rady VŠ vítá usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR ze dne 14. 9. 2022 o podpoře navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2023 pro vysoké školy, které by umožnilo kompenzovat současné negativní energetické a ekonomické dopady.

jednomyslně schváleno

Různé

6

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší předsednictvo Rady VŠ projednáním hodnotitelů podle návrhů obdržených do pátku 23. 9. 2022. ​

jednomyslně schváleno

Různé

7

​Předsednictvo Rady VŠ apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako poskytovatele prostředků účelové podpory, aby v rámci vyhlašovaných výzev umožnilo zapojení i státních vysokých škol.

jednomyslně schváleno13. Předsednictvo Rady vysokých škol - mimořádné zasedání k novele zákona o VŠ

1. 9. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Návrh novely zákona o vysokých školách a novely nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství

1

Rada VŠ konstatuje, že příprava této, poměrně rozsáhlé novely vysokoškolského zákona probíhala bez průběžné konzultace s akademickými reprezentacemi. Nebyly seznámeny ani s "věcným záměrem" novely (či jeho ekvivalentem). Neměly tedy možnost se vyjádřit k věcné stránce úprav, které novela obsahuje, tím ani k celkové obsahové koncepci předkládané novely. Dostaly k "připomínkování" pouze formulace příslušných paragrafů jednotlivých částí zákona.

optická většina5. Sněm Rady vysokých škol

23. 6. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Vystoupení hostů – Metodiky NAU

1

Sněm Rady vysokých škol schvaluje připomínky k novelizaci metodik NAU a žádá NAU, aby je v maximální míře zohlednil a zapracoval.


Rada vysokých škol žádá, aby změny metodik navrhl a realizoval NAU až za nového vedení.


jednohlasně schváleno

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí reakci MŠMT na usnesení Předsednictva Rady vysokých škol týkajícího se obsazení předsedy a místopředsedy NAÚ. Sněm Rady vysokých žádá nové předsednictvo NAÚ, aby na zářijovém jednání Předsednictva rady vysokých škol představilo vizi a koncepci práce NAÚ především z hlediska začlenění do mezinárodních sítí hodnocení kvality. Rada vysokých škol je připravena poskytnout součinnost při zajišťování kvality vysokého školství a pomáhat s kvalitou práce NAU.


jednohlasně schváleno

Informace o přípravě novely zákona o VŠ

3

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě novely zákona o VŠ, včetně interního harmonogramu a způsobu zpracování připomínek. Sněm Rady vysokých škol vítá sdělení paní náměstkyně Wildové, že vypořádání připomínek reprezentací vysokých škol proběhne prezenční formou. Sněm Rady vysokých škol doporučuje, aby se vypořádání připomínek s MŠMT zúčastnili za Radu vysokých škol ti zástupci, kteří se účastní celého procesu zpracování připomínek k novele ZVŠ.​


Rada vysokých škol žádá, aby MŠMT s ohledem na aktuální okolnosti zvážilo prodloužení termínu pro připomínky a jejich projednání s reprezentacemi do 30. 9. 2022. ​

62-0-1

Problematika financování VŠ – Rozpočet 2022, výhled 2023

4

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o rozpisu rozpočtu VŠ na rok 2022.


Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o jednání Reprezentativní komise náměstkyně ministra školství ze dne 1. 6. 2022.

58-0-0

5

Sněm Rady vysokých škol zdůrazňuje nezbytnost řešit v rámci státního rozpočtu na rok 2023 nestandardní navýšení zejména energetických nákladů a nákladů spojených s dopadem inflace do činnosti VŠ v návaznosti na nutnost zajištění studia ukrajinských studentů a zahájení nástupu populačně narůstajících ročníků do stupně vysokoškolského vzdělávání. Finanční nezajištění těchto problémů by se jednoznačně negativně promítlo do úrovně a tím


i konkurenceschopnosti českého vysokého školství.


Sněm Rady vysokých škol opětovně vyslovuje obavu z dopadu legislativního ukotvení výše mezd v regionálním školství (130% průměrné mzdy) na financování vysokých škol v rámci státního rozpočtu kapitoly MŠMT a to i s ohledem na stále klesající podíl VŠ na tomto rozpočtu. Je nutné vnímat financování školství jako jeden celek a zajistit vyváženost financování obou segmentů.​


63-0-0

Informace k OP JAK

6

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o OP JAK.

57-0-1

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

7

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

optická většina

Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol

8

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol.

optická většinaHlasování předsednictva per rollam 29. 5. 2022

29. 5. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Souhlas Studentské komoře Rady vysokých škol k jednání o finančních podporách pro potřeby organizace Valného shromáždění ESU

1

Předsednictvo Rady vysokých škol podle článku XIV. Statutu uděluje souhlas Studentské komoře Rady vysokých škol k jednání o finančních podporách pro potřeby organizace Valného shromáždění ESU, zejména o nakládání s konferenčními poplatky a prostředky z dalších smluvních spoluprací a souhlasí s využitím případných přebytečných finančních prostředků k dalším aktivitám studentské reprezentace.

27-0-012. Předsednictvo Rady vysokých škol

19. 5. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje snahy Studentské komory Rady vysokých škol ve zlepšování podmínek doktorského studia.? Předsednictvo Rady vysokých škol podporuje možné rozšíření nároku na peněžitou pomoc v mateřství pro doktorandky a doktorandy a znovuzavedení uznání doktorského studia jako praxe pro účely následného zaměstnání. ?

33-0-0

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol. ​

optická většina

Projednání stanoviska Ekonomické komise k požadavku ministerstva na návrh aktualizace fixní části rozpočtu VVŠ

3

Předsednictvo Rady vysokých škol dále doporučuje, aby s ohledem na ekonomickou situaci byla věnována pozornost i dalším ukazatelům rozpočtu VŠ souvisejícím se sociálními dopady na vysokoškolské studenty, např. sociálním stipendiím, ubytovacím stipendiím a příspěvkům na stravování.

28-0-0

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje níže uvedené doporučení Ekonomické komise pro jednání zástupců Rady vysokých škol v Reprezentativní komisi ministerstva k aktualizaci podílu fixní části rozpočtu VVŠ.


- Současná situace rozpočtu VVŠ nedává prostor pro zásadnější změny pravidel, naopak je třeba usilovat o navýšení rozpočtu pro VVŠ – nástup silných populačních ročníků


- Je třeba uvažovat o tvorbě krizových scénářů pro řešení nejdůležitějších finančních hrozeb - energie (ne jen finanční krytí), inflace, mzdové ohodnocení AP


- Změna referenčního roku možná, je však třeba propočítat – 2019, či klouzavý průměr, rozhodně ne léta 2020 či 2021 (covid)


- Současně je nutno řešit i referenční rozpětí – u počtu studentů až 20%, u KEN 5%

28-0-0

Zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol

5

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

optická většina

6

Předsednictvo Rady vysokých škol  bere na vědomí výsledky hlasování ohledně nominací členů Rady Národního akreditačního  úřadu - prof. Milady Polišenské, doc. Lenky Krámské a prof. Zdeňka Žaluda.

27-0-2

7

V reakci na znepokojivé informace z médií Předsednictvo Rady zdůrazňuje, že garance nezávislosti NAU je pro Radu vysokých škol zcela zásadním a nepodkročitelným požadavkem z hlediska zajišťování kvality vysokého školství v ČR. Předsednictvo Rady vysokých škol považuje za neakceptovatelné, aby předseda či místopředseda NAÚ byl současně zaměstnancem MŠMT.

30-0-0

8

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá MŠMT, aby upřesnilo svoji představu o odborném zapojení kandidáta na místopředsedu NAÚ PhDr. Tomáše Fliegla do činnosti předsednictva NAÚ a to před jeho navržením vládě. Z hlediska Rady vysokých škol je velice důležité, aby v předsednictvu NAÚ působil uznávaný odborník na vysokoškolskou problematiku se zaměřením na zajišťování kvality výuky. V souladu se zákonem by se mělo jednat o kandidáta dlouhodobě působícího v akademickém prostředí.

28-0-2

Informace k OP JAK

9

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace k OP JAK.

optická většina

Zprávy z pracovních komisí

10

Předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje shromáždit strategické informace o počtu přihlášených ukrajinských studentů na vysoké školy v ČR cestou oslovení zástupců VŠ v Radě vysokých škol.

optická většina11. Předsednictvo Rady vysokých škol

21. 4. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

29-0-0

Informace ze Studentské komory Rady VŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

27-0-0

3

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá Národní akreditační úřad pro vysoké školství o prodloužení lhůty pro podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů v rámci výzvy č. 1/2022.

30-0-0

Aktuální situace k Ukrajině

4

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o aktivitách MŠMT a vysokých škol vedoucích k podpoře uprchlíků, studentů a akademických pracovníků dotčených válečným stavem na Ukrajině.

31-0-0

Připravované výzvy OP JAK v Prioritě 1 - Výzkum a vývoj

5

Předsednictvo Rady vysokých škol


o Vyjadřuje značné znepokojení, že parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK jsou diskutovány na poslední chvíli před vyhlášením výzvy.​


o Vyzývá MŠMT, aby​


​ - parametry výzvy Špičkový výzkum OP JAK nastavilo tak, aby byly opodstatněné a dostatečně odůvodněné;​​


- nastavilo parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK tak, aby VO, které již v minulosti prokázaly schopnost generovat aplikační (aplikovatelné) výsledky, nebyly handicapovány​;


- navýšilo alokaci na výzvu Špičkový výzkum OP JAK​.

27-0-310. Předsednictvo Rady vysokých škol

17. 3. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol.

24-0-0

Zprávy ze Studentské komory RVŠ

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

25-0-0

Zprávy z jednání Reprezentativní komise

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace z jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.

32-0-0

Zpráva o hospodaření za rok 2021 Agentury RVŠ

4

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje hospodaření Agentury Rady vysokých škol za rok 2021.

28-0-0

Plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022

5

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje plán rozpočtu Agentury Rady VŠ na rok 2022

28-0-0

Rozdělení DKRVO na rok 2022

6

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o rozdělení DKRVO na rok 2022.

20-0-0

Rozdělení DKRVO na rok 2022

7

Předsednictvo Rady vysokých škol oceňuje výrazné navýšení částky na DKRVO pro rok 2022 a vyjadřuje poděkování všem, kteří se podíleli na vyjednání této částky. Zároveň však Předsednictvo Rady vysokých škol považuje za nutné, aby pro dělení DKRVO v letech 2023 až 2025 byla dodržena „Pravidla poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v segmentu vysokých škol v působnosti Ministerstva školství, mládeže


a tělovýchovy na léta 2021 až 2025“ podepsaná ministrem školství 8. 1. 2021 a vydaná pod č. j. MSMT-44599/2020-1,


a to bez ohledu na částku DKRVO v daných letech. Předsednictvo Rady vysokých škol upozorňuje, že pokud by tato pravidla nebyla dodržena, mohly by výkyvy v DKRVO vést k tomu, že na univerzitách s hodnocením D, C a dokonce B nebude umožněn jejich rozvoj, natož aby na nich mohly být rozvíjeny excelentní obory.

17-0-6

Informace k úpravám Metodiky 17+

8

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá RVVI, aby při nominacích do pracovních skupin zapojila zástupce Rady vysokých škol jakožto reprezentace zástupců akademických samospráv.

20-0-0

Reakce na situaci na Ukrajině

9

Předsednictvo Rady vysokých škol vyjadřuje svoji trvající připravenost pomáhat s projednáváním i urgentní legislativy dotýkající se VŠ a apeluje na  MŠMT, aby související materiály v takových případech byly poskytovány Radě vysokých škol alespoň v minimálním předstihu, aby mohla být poskytnuta jistě cenná zpětná vazba.  Bude tím možné  se vyvarovat situací jako při projednávání Lex Ukrajina, kdy už nebylo možné zohlednit připomínky soukromých VŠ. ​

20-0-0

Reakce na situaci na Ukrajině

10

Předsednictvo Rady vysokých škol požaduje, aby vláda při alokaci zdrojů na podporu ukrajinských studentů zahrnula do této podpory i ukrajinské studenty soukromých vysokých škol. Jejich podporu formou speciálních stipendií umožňuje zákon o vysokých školách, konkrétně § 40, odst. 2 a § 91, odst. 2 písm. e), které umožňují poskytnout soukromým vysokým školám dotace na výplatu stipendií „v případech zvláštního zřetele hodných“. 

21-0-04. Sněm Rady vysokých škol

10. 2. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol. ​

116-1-0

Zprávy ze Studentské komory

2

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory RVŠ.

119-0-0

Financování VŠ v roce 2022

3

Sněm Rady vysokých škol žádá náměstkyni ministra školství pro oblast VŠ urychleně připravit konečné znění Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ pro rok 2022 a projednat jes reprezentacemi jako nezbytný předpoklad přípravy rozpočtů na úrovni VVŠ.

106-0-0

4

Sněm Rady vysokých škol bere, s ohledem na stávající podmínky sestavování státního rozpočtu, s uspokojením na vědomí stávající informace o výši provozních nákladů pro rok 2022 v oblasti VŠ a VaV. Ve střednědobém výhledu státního rozpočtu pro rok 2023 a dále očekává minimálně zastavení poklesu podílu VŠ na rozpočtu kap. 333. Očekává v této souvislosti další jednání vedoucí v roce 2023 k řešení nezbytnosti:

1.celkového nárůstu potřeby finančních prostředků na akce EDS v souvislosti s vývojem cen nejen v oblasti stavebnictví a také dalšího očekávaného vývoje inflace;

2. nárůstu celkového rozpočtu VŠ umožňující zajištění provozních nákladů především v oblasti osobních nákladů, neboť jen tak je možno zajistit konkurenceschopnost VŠ na trhu práce v závislosti na vývoji populační křivky při zachování stávajícího procenta vysokoškolského vzdělání u přicházejících populačních ročníků; k významným nárůstům provozních nákladů však dojde i u ostatních, především energetických a materiálových nákladů v návaznosti nejen na inflační vývoj.

98-0-0

Reflexe Rady VŠ na rezignaci rektora Mendelovy univerzity prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D.

5

Rada vysokých škol vítá vyvození osobní zodpovědnosti prof. Adama v souvislosti s pochybeními v jím garantovaných publikačních výstupech. Zcela se ztotožňuje se stanovisky a výzvami k dodržování integrity vědecké práce. Rada vysokých škol rovněž vyzývá vysoké školy k realizaci aktivit vedoucích ke zvyšování erudice členů akademické obce

v otázkách vědecké etiky.

Rada vysokých škol ukládá pracovní komisi pro etiku ve vědecké a pedagogické práci ve spolupráci s ostatními pracovními komisemi připravit návrh možných aktivit vedoucích ke zvyšování povědomí členů akademické obce v otázkách etiky

v oblasti vědy a výzkumu i oblasti vzdělávání a předložit ten návrh k projednání na příštím zasedání Předsednictva Rady vysokých škol.

79-2-5

Aktuální informace v souvislosti s pandemii COVID

6

Rada vysokých škol bere na vědomí informace o aktuálním vývoji opatření na VŠ v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Rada vysokých škol žádá MŠMT a MZd o včasné informování VŠ o případných nových opatřeních týkajících s pandemické situace a to v souvislosti s právě zahajovaným letním semestrem akademického roku 2021/2022.Rada VŠ dále žádá MZd a MŠMT o formální potvrzení nároku vysokých škol žádat o proplacení nákladů na ATG testování zaměstnanců zdravotními pojišťovnami (oficiální potvrzení zatím není k dispozici).

75-0-0

Informace o přípravě OP JAK

7

Rada vysokých škol bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji příprav výzev OP JAK a žádá MŠMT o maximální zjednodušení administrativy a snížení byrokracie spojené s přípravou žádostí o projekty, jejich realizací a udržitelností. Rada vysokých škol dále žádá, aby MŠMT při vyhlašování výzev poskytlo VŠ dostatek času na zpracování kvalitních žádostí o projekty.

75-0-09. předsednitvo Rady Vysokých škol

20. 1. 2022

Bod programu

Usnesení

Hlasování

Zprávy z užšího předsednictva RVŠ

1

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.

Zprávy ze Studentské komory

2

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.

Informace o Covid opatřeních

3

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí Informace o aktuálních COVID opatřeních.

29-0-1

4

Předsednictvo Rady vysokých škol apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně rozhodlo o zařazení VŠ mezi subjekty, kterým bude hrazena realizace současné vlny povinného testování zaměstnanců.

5

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá NAU o zjednodušení vykazování on-line výuky a zkoušení v souvislosti s opatřeními COVID 19.

Reflexe Programového prohlášení Vlády ČR v otázkách vysokého školství, vědy a výzkumu

6

Předsednictvo RVŠ se seznámilo s relevantními částmi programového prohlášení Vlády České republiky, které se týkají oblastí vysokého školství, vědy a výzkumu, a se závěry Fóra akademických senátů ze dne 13. ledna 2022. Předsednictvo RVŠ se plně ztotožňuje se všemi body stanoviska Fóra akademických senátů a doporučuje s nimi seznámit jak partnery RVŠ, tak akademické obce VŠ. Předsednictvo RVŠ vítá, že vláda podle svého programového prohlášení neplánuje změny stávajícího systému autonomie a akademické samosprávy vysokých škol, ani zavádění školného, jak ostatně všechny zvolené subjekty  slíbily před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rada VŠ podporuje zahájenou intenzívní komunikaci představitelů reprezentací VŠ s novou vládou a je připravena na další hlubokou spolupráci tak, aby RVŠ společně se svými odbornými komisemi významně přispěla ke konkretizaci témat programového prohlášení a jejich realizaci ke prospěchu a dalšímu rozvoji vysokého školství ve všech oblastech činnosti. ​

26-2-0

Informace o výzvách TAČR

7

Předsednictvo Rady vysokých škol děkuje předsedovi TAČR prof. Konvalinkovi za poskytnuté informace.​

​Předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá Vládu ČR k tomu, aby podnikla všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo co nejdříve ukončeno rozpočtové provizorium a bylo tak odblokováno vyhlašování veřejných soutěží grantových agentur. Předsednictvo Rady vysokých škol zároveň žádá Vládu ČR, aby prostředky původně plánované na aplikovaný výzkum nebyly kráceny a byly vráceny do rozpočtů grantových agentur TAČR a MPO.

28-0-0

Vývoj jednání o reformě doktorského studia

8

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o vývoji jednání o reformě doktorského studia. 

28-0-0

Aktualizace zásad hospodaření Studentské komory Rady VŠ

9

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje aktualizovaný interní předpis „Zásady hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ)“.

26-0-0