2. 6. 2023

Stanovisko Rady vysokých škol k návrhu na rozpočet na rok 2024

Rada vysokých škol a Vysokoškolský odborový svaz ostře odsuzují předběžný návrh rozpočtu na rok 2024, které představilo MF. MF do vlády předkládá návrh, který silně ohrožuje budoucnost země. Vláda při svém nástupu jasně ve svém prohlášení deklarovala, že chce změnit a zlepšit postavení vědy a výzkumu v ČR. Zřídila kvůli tomuto úsilí i samostatné ministerstvo. Nyní ve svém návrhu MF navrhuje snížit celkové výdaje na vědu a výzkum o 10%. To znamená, že Akademie věd přijde o 600 milionů, vysoké školy o 2,1 miliardy, TAČR a GAČR o 1,2 miliardy. Dále MŠMT má dle tohoto návrhu přijít o 29 miliard. A to v době, kdy akademičtí pracovníci odchází pracovat mimo univerzitní prostředí. Přitom VŠ očekávaly alespoň navýšení rozpočtu o prostředky, tak, aby pokryly ztráty, které byly zapříčiněny vysokou inflací. Tímto návrhem vláda absolutně rezignovala na to, aby se naše země stala vědomostní ekonomikou.

12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.