3. 4. 2023

Užší předsednictvo Rady vysokých škol (UPRVŠ) v reakci na aktuální diskusi ohledně financování veřejných vysokých škol a její mediální interpretaci vydávají následující prohlášení

1. UPRVŠ i nadále zastává stanovisko, že v porovnání s průměrnou výší měsíční mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v ČR jsou dlouhodobě podfinancovány všechny typy fakult, které tak významně ztrácejí konkurenceschopnost na trhu práce. V tomto panuje jednoznačná shoda i s Českou konferencí rektorů, Vysokoškolským odborovým svazem i sekcí vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT.

2. UPRVŠ proto považuje za relevantní, aby vláda ČR posílila finanční rozpočty všech veřejných vysokých škol. Názor prezentovaný v médiích, že finančních prostředků na veřejných VŠ je v principu dostatek, ale uvnitř univerzit jsou nespravedlivě distribuovány, považuje UPRVŠ za neodpovídající realitě a devalvující kompetence akademických samosprávných orgánů.

3. UPRVŠ v reakci na čtvrteční informace uveřejněné v deníku Právo a páteční informace publikované na webu Novinky.cz, že vláda ani po úterních protestech nezvýší rozpočet veřejných VŠ, musí konstatovat, že se nezakládají na pravdě. Zástupci RVŠ byli ze strany MŠMT ujištěni, že připravenost vlády posílit rozpočet veřejných VŠ ještě v letošním roce o zhruba 900 mil. Kč stále trvá. Vláda pouze odmítá toto navýšení realizovat formou nesystémového selektivního posílení mzdových složek na vybraných fakultách, ale podmiňuje ho systémovým opatřením, které dává záruku dlouhodobějšího trvání (např. navýšení tarifních mzdových složek).

4. Po dohodě s MŠMT budou i nadále obě reprezentace VŠ participovat na detailní analýze výše a skladby mzdových nákladů na jednotlivých typech fakult tak, aby mohla být navržena jasná, funkční a účinná opatření, která bude moci vláda považovat za dostatečně systémová a efektivní, aby bylo možné uvolnit prostředky na posílení provozních rozpočtů veřejných VŠ, a to již v horizontu několika měsíců.

5. UPRVŠ považuje stávku či zastavení výuky za zcela krajní řešení v případě, že selžou všechny prostředky korektního vyjednávání a komunikace.


12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.