23. 6. 2022

Informace o přípravě novely zákona o VŠ

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě novely zákona o VŠ, včetně interního harmonogramu a způsobu zpracování připomínek. Sněm Rady vysokých škol vítá sdělení paní náměstkyně Wildové, že vypořádání připomínek reprezentací vysokých škol proběhne prezenční formou. Sněm Rady vysokých škol doporučuje, aby se vypořádání připomínek s MŠMT zúčastnili za Radu vysokých škol ti zástupci, kteří se účastní celého procesu zpracování připomínek k novele ZVŠ.​

Rada vysokých škol žádá, aby MŠMT s ohledem na aktuální okolnosti zvážilo prodloužení termínu pro připomínky a jejich projednání s reprezentacemi do 30. 9. 2022. ​

12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.