15. 9. 2022

Problematika financování VŠ

Předsednictvo Rady VŠ výrazně podporuje jednoznačný a přesně doložený návrh MŠMT ČR na úpravu stávajícího (12. září 2022) návrhu státního rozpočtu pro oblast VŠ a oblast vědy a výzkumu v gesci MŠMT na rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024-25.

Předsednictvo Rady VŠ opakovaně zdůrazňuje, že bez požadovaného nárůstu rozpočtu VŠ ze strany MŠMT o minimálně 5,5 mld. Kč, což představuje prakticky polovinu argumentačně doložených vícenákladů VŠ pro rok 2023, a v oblasti VaV MŠMT o 763 mil. Kč pro rok 2023, včetně dalších nárůstů rozpočtu střednědobého výhledu 2024-25, není možné zajistit dosavadní kvalitativní, ale ani kvantitativní výši výkonů VŠ, což je v hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR z roku 2021 a vedlo by k dlouhodobým negativním důsledkům v celkovém vývoji národního hospodářství ČR.

Předsednictvo Rady VŠ vnímá rozhodnutí vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen elektrické energie a plynu pro veřejný a soukromý sektor. Důrazně však upozorňuje na současnou nezbytnost navýšení prostředků státního rozpočtu pro rok 2023 a násl. pro oblast VŠ, bez kterého není možno i takto státem garantovaný nárůst cen energií pokrýt, aniž by došlo ke snížení kvality všech činností VŠ. Předsednictvo Rady VŠ současně požaduje, aby se Ministerstvo financí a Vláda ČR rovněž zabývaly kompenzacemi zvýšených energetických nákladů pro soukromé VŠ.

Předsednictvo Rady VŠ vítá usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR ze dne 14. 9. 2022 o podpoře navýšení finančních prostředků v rozpočtu 2023 pro vysoké školy, které by umožnilo kompenzovat současné negativní energetické a ekonomické dopady.

12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.